Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Korrupsjonsindeks

  Denne indeksen rangerer land på en skala fra 0 (høy grad av korrupsjon) til 100 (ingen korrupsjon). Til orientering ligger EØS-landene og de fleste etablerte industriland over 50 på denne skalaen. Spesielt for land med en score på 40 eller lavere er faren for korrupsjon betydelig.

  Ytterpunktene på landskalaen går fra nærmere 90 (svært liten grad av korrupsjon) helt ned til 0 (korrupsjon svært utbredt).

  Det er selvsagt mulig også å handle med kunder i høyrisikoland i følge CPI-indeksen. Men sannsynligheten for å komme opp i "vanskelige situasjoner", både etisk, økonomisk og strafferettslig er da betydelig.

  Grundig risikovurdering og forhåndskartlegging av hvem man bør handle med / ikke handle med er derfor svært viktig i land med utbredt korrupsjon.

  Transparency International (TI) er en anerkjent internasjonal organisasjon som arbeider for å bekjempe korrupsjon. Gjennom sine internasjonale sekretariater og mer enn 85 uavhengige nasjonale avdelinger rundt omkring i verden, arbeider organisasjonen både lokalt og internasjonalt for å forhindre at korrupsjon finner sted.

  På den internasjonale arena er hovedmålet å øke bevisstheten om de ødeleggende konsekvensene av korrupsjon, og TI jobber for å påvirke de politiske prosessene som styrer nasjonal lovgivning.

  Målet er å virkeliggjøre multilaterale avtaler der myndigheter, næringslivet og banker tar en sentral rolle i å bekjempe korrupsjon. Lokalt arbeider TI med å øke graden av ansvarsbevissthet og innsyn, samt vurdere hvorvidt sentrale institusjoner lykkes i å bekjempe korrupsjon.