Remburs

Remburs kalles på engelsk Letter of Credit, forkortet LC, eller Documentary Credit (DC). Det er en oppgjørs- og sikringsform hvor kjøpers bank forplikter seg ovenfor selger at denne får betalt når han presenterer forlangte dokumenter til avtalt tid, og i henhold til betingelsene i rembursen.

Remburser bygger på et anerkjent internasjonalt regelverk, UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits), utgitt av det Internasjonale Handelskammeret, ICC.

Ved remburs går kjøpers bank, og i noen tilfelle selgers bank, inn med selvstendige betalingsforpliktelser, i motsetning til ved dokumentinkasso hvor bankenes rolle er begrenset til å være formidlere av dokumentene. Begrensningene ved dokumentinkasso er samtidig ofte hovedargumentene for å bruke remburs.

Når det gjelder utformingen og bruken av remburser er det viktig å ta stilling til spørsmål som:
 - grad av sikkerhet (bekreftet/ubekreftet)
 - når skal rembursen utstedes
 - rembursens gyldighet
 - skipningsfrist
 - tidspunktet for betaling
 - hva skal utløse betaling - dokumenter

Eksportordbok