Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Standarder

  En standard er et dokument som beskriver viktige deler av et produkt, en tjeneste eller en arbeidsprosess. En standard kan blant annet angi hvilken størrelse et produkt skal ha.

  For eksempel fører standarden for A-4 ark til at papirprodusenter over hele verden lager like store ark. Både produsenter og brukere av kopieringsmaskiner og skrivere har stor nytte av dette. Et annet eksempel er innenfor tele- og datakommunikasjon, der standarder er en grunnleggende forutsetning for at ulike systemer skal kunne kommunisere med hverandre.

  Standarder er et virkemiddel for å fremme fri flyt av varer
  Et viktig middel i liberaliseringen av verdenshandelen er utarbeidelsen og bruken av internasjonale standarder. Tidligere ble standarder i stor grad utarbeidet nasjonalt. Ulike nasjonale standarder, myndighetskrav og nasjonale godkjenningsordninger gjorde internasjonal handel vanskelig.

  Et produkt produsert i et land kunne ofte ikke selges til andre land fordi standarder og krav til produktet var forskjellig. For å bygge ned slike tekniske handelshindringer arbeidet nasjonale standardiseringsorganer sammen for å komme frem til felles internasjonale standarder.

  I sammenheng med en stadig økende verdenshandel ser man nå en tendens til at standardisering globalt blir viet stadig større oppmerksomhet.

  Standarder kan stilles som krav i kontrakter eller benyttes for å innfri produktkrav gitt i nasjonal rett.
  Standarder er i utgangspunktet frivillige å bruke, men standarder blir ofte brukt som et krav for kvalitet på produktet i avtaler og kontrakter som inngås. Hvis kjøper krever å få fremstilt varen etter en konkret standard, kommer man ikke utenom å følge standarden for produktet for å oppfylle kontrakten.

  I mange land og markeder stiller myndighetene rettslige krav til produkters utforming, størrelse eller virkemåte. Standarder kan i mange tilfeller benyttes for å dokumentere at produktet samsvarer med disse kravene. I noen markeder, f.eks. i EU, stilles det til og med krav om at harmoniserte standarder skal følges dersom det finnes innenfor enkelte produktgrupper, f.eks. gjelder dette for byggevarer.

  Se ISOs hjemmeside for hvilke krav hvert enkelt land har, eller sjekk Mendel. 

  I den anledning kan ofte følgende spørsmål være hensiktsmessig å stille:
   - Er dine produkter, basert på standard X, spesifikasjon Y eller liknende omsettelige i det aktuelle landet?
   - Hvilke eventuelle test- og/eller sertifiseringsprosedyrer må i så fall til?
   - Hvilke organisasjon/er teknisk og juridisk kompetent til å gjøre slike tester/sertifiseringer?
   - Hvilke tidsbruk og kostnader må en regne med?
   - For hvor lang tid gjelder godkjenningen?
   - Kreves ekstra godkjenning for eventuelle reservedelsforsendelser?