Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Farlig gods

  Med farlig gods menes enhver substans eller materiale som utgjør en betydelig fare for helse, sikkerhet og miljø (på eng. hazardous materials, forkortet hazmat).

  Bestemmelsene om landtransport av farlig gods ADR/RID beskriver krav til transport, lasting, lossing og håndtering av farlig gods. Forskriften deler opp farlig gods i følgende klasser:

  Klasse 1

  - eksplosive stoffer og gjenstander

  Klasse 2

  - gasser

  Klasse 3

  - brannfarlige væsker

  Klasse 4.1

  - brannfarlige faste stoffer

  Klasse 4.2

  - selvantennende stoffer

  Klasse 4.3

  - stoffer som avgir brennbare gasser ved kontakt med vann

  Klasse 5.1

  - oksiderende stoffer

  Klasse 5.2

  - organiske peroksider

  Klasse 6.1

  - giftige stoffer

  Klasse 6.2

  - infeksjonsfremmende stoffer

  Klasse 7

  - radioaktivt materiale

  Klasse 8

  - etsende stoffer

  Klasse 9

  - forskjellige farlige stoffer og gjenstander


  Formålet med informasjon om farlig gods, er å dokumentere godsets riktige betegnelse, klassifisering og spesielle forholdsregler som skal tas under transporten etter de offentlige regler som gjelder. Hensikten er å fremme aktsomhet og pålegge utsteder/eksportør en positiv uttalelse om at reglene faktisk er fulgt. 
  Farlig gods-informasjonen inngår således som en del av transportmerkingen og transportdokumentasjonen.

  Det er lagt ned et omfattende arbeid internasjonalt for å lage felles standarder og regler for transport av farlig gods. Likevel er transportmidlene forskjellige, og beveger seg i ulike miljøer, full standardisering er derfor vanskelig å gjennomføre i praksis. 

  Varierende informasjon
  Ulike praktiske hensyn fører til at transport- og spedisjonsbransjen velger tilpassede dokumentløsninger. Transportdokumentet skal inneholde fullstendige opplysninger om farlig gods. CMR og CIM fraktdokumentene har egne rubrikker for farlig gods (klasse, siffer og bokstav).

  Eksportør eller avsender fyller ut opplysninger om godset. Pakkesertifikat fylles ut av den som emballerer eller samlaster.

  Internasjonale overensstemmelser
  Ulike internasjonale organ har utarbeidet internasjonale overensstemmelser som regulerer transport og håndtering av farlig gods. Norge har sluttet seg til disse overensstemmelsene. Dette innebærer at reglene for internasjonale transporter gjelder på norsk territorium.

  Når det gjelder selve transporten av farlig gods, bør man først og fremst henvende seg til sin faste transportforbindelse. Produsenter og andre kan få nærmere veiledning hos fagmyndighetene for transport.