Identifiser ditt marked

Hvilke marked din bedrift velger å gå inn i bør vurderes ut fra hvor du har størst sjanse for å lykkes. Det er ikke nødvendigvis i dine nærmarkeder de kommersielle mulighetene er de største.

Markedsvalg

Mange norske bedrifter vel

ger å etablere seg i nærliggende markeder fordi blant annet kultur- og språkbarrierer i mange tilfeller er mindre enn i markeder lengre unna. Det er likevel ikke alltid slik at der tilgjengeligheten oppleves som størst også er der du har best mulighet til å lykkes.

Hvor mange markeder dere skal gå inn i bør også vurderes. For mange små og mellomstore bedrifter vil det være hensiktsmessig å gå inn i et begrenset antall markeder. En viktig faktor for å lykkes er å sørge for god forankring i bedriften. Dette gjelder i både styre, ledelse og de som jobber operativt. Et realistisk bilde på hva som er nødvendig av tid, budsjett og ressurser er viktig.

På mange av markedene utenom EU, Europa og Nord-Amerika møter norske bedrifter forretningsmiljøer hvor politiske og samfunnsmessige forhold har langt større betydning for de kommersielle mulighetene enn hva vi er vant til fra våre geografiske og politiske nærmarkeder.

En fremgangsmåte kan være å teste produktet i et marked, for så å gå inn i andre markeder etter hvert som erfaringen øker. Om bedriften fokuserer på et geografisk marked, eller et kundesegment på tvers av geografi vil avhenge av både produkt, løsning og bedriften.

Risiko ved Markedsvalg

Daglige hendelser påvirker risikobildet i et land, men å se nærmere på blant annet korrupsjon, sikkerhetssituasjonen og det politiske bildet vil gjøre bedriften bedre rustet til å gå inn i markedet. Grundige vurderinger knyttet til aktuelle land og sektorer vil redusere risikoen ved etablering i nye markeder. Les mer på OECDs kontaktpunkt.

Hva kan du gjøre

En systematisk kartlegging av nye markeder og nye omgivelser som din bedrift ønsker å operere i vil avdekke mulige hindringer og forhold som begrenser sjansene for å lykkes. Som selskap bør dere identifisere viktige kriterier for at dere skal lykkes i et spesifikt marked og se nærmere på disse. Det kan være å overvåke trender i bransjen, se nærmere på hvor konkurrentene kommer fra og hvilke muligheter som kan dukke opp i fremtiden.

Eksterne faktorer kan påvirke din forretningsmodell. Verktøyet Business Model Environment (BME) er et nyttig verktøy som kan brukes til å avdekke muligheter og utfordringer i markedet.

Norge har alene og sammen med EFTA frihandelsavtaler med flere land. Reduserte handelsbarrierer til disse markedene kan gi norske eksportører et konkurransefortrinn. Sjekk hvem Norge har frihandelsavtaler med og se om du kan utnytte disse i dine markeder.

Å se nærmere på handelsstatistikken til land kan hjelpe deg med å danne et bilde av hvor stort ditt potensielle marked faktisk er og hvilke land som importerer dine produkter. Hva et land importerer sier noe om hva et land ikke

produserer selv, som markedet etterspør.

Hvordan kan vi bidra

Rådgiverne ved Innovasjon Norges kontorer i utlandet kjenner det lokale markedet og ser mulighetene, samtidig som de kjenner norske bedrifter og forstår deres behov. Vi tilbyr deg markedsrådgivning når du satser i utlandet.

Rådgiverne ved eksportsenteret har kunnskap om internasjonal handel og bidrar med blant annet risikovurdering og har tilgang til nyttige verktøy når du skal inn i nye markeder.