• EN
  • Logg inn
  • Norske bedrifter venter at produksjonsveksten fortsetter

    Norges Banks regionale nettverk viser at norske bedrifter venter fortsatt produksjonsvekst. Det er særlig økende aktivitet i oljesektoren og store offentlige infrastrukturinvesteringer som drar aktiviteten opp. Etter at undersøkelsen ble gjort har imidlertid oljeprisen falt betydelig, samtidig som vekstutsiktene i utlandet er nedjustert.

    Samlet melder bedriftene om fortsatt god vekst i produksjonen, sterkest innen tjenesteyting og svakest innen varehandel. Den økte aktiviteten i oljesektoren har gitt vekst hos oljeleverandørene og hos de næringsrettede tjenesteyterne. For sistnevnte bidrar også økt satsing på digitalisering og økte investeringer i infrastruktur. Denne investeringsøkningen gir også løft for bygg og anleggsnæringen og for hjemmemarkedsindustrien. Fall i boligbyggingen trekker imidlertid ned for disse to gruppene. Bedriftene venter at fallet i boligbyggingen vil avta det neste halvåret. 

    Regionalt nettverk – november 2018 (pdf)