• EN
 • Logg inn
 • Produserer eller selger du EU varer?

  Bruk dine muligheter til å være så konkurransedyktig som mulig gjennom utnyttelse av frihandelsavtalene, også EU sine.
  I Eksporthåndboka har vi i første rekke vært opptatt å informere om hvilke handelsavtaler som Norge, gjennom samarbeidet i EFTA, har inngått. Handelsavtalene har til hensikt å skape bedre vilkår for norsk næringsliv gjennom bestemmelser som berører ulike aspekter av handel. Avtalene legger blant annet til rette for tollreduksjoner, forenklede handelsregler og mer transparente regler.

  EFTA har vært aktive med å forhandle frem nye avtaler spesielt siden tidlig på 90-tallet og tradisjonelt har hensikten vært å ha samme frihandelspartnere som EU, men i de senere år har begge parter sett mer på hva som er hensiktsmessig for landenes interesser.

  EØS-avtalen regulerer i all hovedsak frihandelen mellom Norge og EU, men EU har også en del avtaler som norske bedrifter kan nyte godt av, avhengig hvor bedriftene får produsert sine produkter. Ettersom mye produksjon blir flyttet ut av Norge kan det derfor være nyttig å kjenne til EUs avtalenettverk, enten om man produserer i EU eller ønsker å selge produkter til EU markedet.

  Hvilke krav ligger i EUs handelsavtaler?
  EUs handelsavtaler er bygget på en europeisk avtalemal, og prinsippene i regelverket tilsvarer ofte hva som er kjent fra EFTAs avtaler. Det kreves blant annet at varene er produsert innenfor frihandelsområdet etter bestemte regler, det må utstedes opprinnelsesbevis og varene skal som hovedregel sendes direkte mellom partene. Hvis en produsent i EU eller et av partnerlandene, kan varene få tollfordeler enten i form av full tollfrihet eller tollreduksjoner. Ettersom det ser ut til at en del land setter opp ulike handelsbarrierer av ulike slag, vil det mellom land som har handelsavtaler være begrensede muligheter til å innføre strengere handelsregler, som økte tollsatser, innføring av anti-dumping tiltak, innføring av ulike lisenssystemer etc.

  Du finner oversikten i Eksporthåndboken
  I Eksporthåndboka (fra og med 2. desember) har vi derfor publisert en oversikt over EUs handelsavtaler som kort forklarer hovedprinsippene i de ulike avtalene og hvor det det mulig å finne det aktuelle regelverket som gjelder. Du finner informasjonen under toll- og avgifter under hvert enkelt EU land eller land de har en handelsavtale med. Informasjonen kommer i tillegg til frihandelsordningene EU har med Norge og EUs ordninger mot ulike utviklingsland er ikke inkludert.


  Først publisert 11.2011, skrevet av:
  Sjur Klætte
  Seniorrådgiver