• EN
 • Logg inn
 • EØS

  EØS (Europeiske økonomiske samarbeidsområde) er et samarbeid mellom EU, Norge, Island og Liechtenstein som sikrer fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer. Avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 og sikrer avtalelandene fri tilgang til hverandres markeder. Les EØS-avtaleteksten. For mer detaljert informasjon om hva som er omfattet av avtalen samt opprinnelsesregler knyttet til produkter les mer på Toll.no.

  EØS-avtalen innebærer i grove trekk en utvidelse av EUs indre marked til også å omfatte Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg til å innebære en videreføring av frihandelsavtalenes tollfrihet for avtalevarer, først og fremst industrivarer, omfatter avtalen også overtakelse av EUs øvrige regelverk på området for det indre marked.

  De fire friheter
  Dette settet med regler innbefatter de fire friheter:

  • - Fri bevegelse av varer
  • - Fri bevegelse for personer
  • - Fri bevegelse for tjenester
  • - Fri bevegelse for kapital, samt konkurransereglene.

  Det ble med andre ord ikke etablert en tollunion. Derfor er handelspolitikken og herunder fastsettelsen av tollsatser mot tredjeland ikke en del av avtalen.

  Fisk og landbruk
  Selv om EUs regler innenfor landbruks- og fiskesektoren som i utgangspunktet ikke berøres av avtalen, inneholder den regler som omhandler handelen med enkelte produkter fra disse sektorene. Gjennom veterinæravtalen overtok Norge hele EUs regelverk på veterinærområdet, samtidig som systemet med veterinær grensekontroll mellom Norge og EU ble avskaffet.

  Gjennom opprettelsen av særskilte felles organer og gjennom etablerte informasjonskanaler, får EØS-land mulighet til å påvirke regelutformingen på områder som berøres av avtalen eller som ligger an til å skulle tilføyes avtalen.

  En dynamisk avtale
  EØS-avtalen blir jevnlig bygget ut ved nye beslutninger i EØS-komitéen. Hensikten er at avtalen skal omfatte og speile den til enhver tid gjeldende "aquis communautaire" på de områder som omfattes av avtalen. Det foregår et systematisk arbeid med publisering av nye EØS-komitébeslutninger og ajourføring av avtaleteksten.

  Avtalens 22 vedlegg inneholder alle rettsaktene som inngår i avtalen. Størst er Vedlegg II (tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering av varer). Da avtalen ble undertegnet i mai 1992, inneholdt den rundt 1300 rettsakter. Våren 1994 vedtok EØS-komiteen en tilleggspakke på nærmere 500 rettsakter. Siden har antallet steget som følge av regelmessig inkorporering av rettsakter og har passert 2000 rettsakter. Med beslutningen om å innlemme regelverk for kontroll, tredjelandsforbindelser og dyrevelferd, i Vedlegg I (veterinære og plantesanitære forhold), vil antallet snart nærme seg 3000 rettsakter.

  Avtalens 49 protokoller gir utfyllende bestemmelser. Noen er basert på reglene i EU, mens andre er særegne for EØS.

  Forhåndsvarsling
  Det ble vedtatt en endring i EØS-avtalens protokoll 10 1. juli 2009. Det er dermed offisielt at Norge har en avtale med EU og er innenfor EUs sikkerhetssone i forbindelse med forhåndsvarsling av vareforsendelser til og fra tredjeland.

  Frihandels- og Opprinnelsesguiden