• EN
 • Logg inn
 • Incoterms® 2010

   Hampus Lundgren
  Hampus Lundgren

  Leveringsbetingelser er noe man forhandler om i internasjonal handel. Det er viktig å spesifisere hvilke leveringsbetingelser du vil benytte i din kontrakt. Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010 som kan benyttes nasjonalt og internasjonalt. 

  Hvordan bruke Incoterms® 2010?

  1. Henvis til Incoterms® 2010 i bestillingen, ordrebekreftelsen, fakturaen, kjøpsavtalen, den underliggende kontrakten, standard salgs- eller innkjøpsbetingelser mv.
  2. Spesifiser leveringsstedet etter termen så nøyaktig som mulig, for eksempel: FCA Henrik Ibsens 100, Oslo Incoterms® 2010.
  3. Incoterms® 2010 regulerer ikke partenes forhold til transportøren/speditøren eller forsikringsselskapet. Disse forholdene reguleres av henholdsvis transportavtalen og forsikringsavtalen.
  4. Incoterms® 2010 regulerer ikke prisen, betalingsbetingelsen, eiendomsretten til varen, følgene av kontraktsbrudd, lovvalg, valg av jurisdiksjon med videre. Disse områdene må kontraktsreguleres. Tvingende lovgivning kan også overstyre enhver kjøpsavtale, inkludert den valgte Incoterms®. 

  IN_incoterms_WEB_OPPSLAG_oversikt_leveringsbetingelsene.jpg

  Incoterms® 2010 og Transportforsikring

  Av Incoterms® elleve termer omhandler kun 2 stk transportforsikring; nemlig CIP og CIF. Disse regulerer selgers forsikringsplikt. Selger og/eller kjøper vil imidlertid ved ethvert kjøp og ved alle Incoterms® ha behov for transportforsikring, men bortsett fra ved CIP og CIF overlater Incoterms® 2010 spørsmålet om forsikring til partene selv. Den praktiske løsningen er at partene sørger for egen transport-forsikring på den del av transporten hvor den enkelte bærer risikoen. Det betyr at selger forsikrer frem til levering finner sted, og kjøper deretter. Dette fordi leveringspunktet regulerer hvem som bærer risikoen for tap av, eller skade på varen mens den er underveis fra selger til kjøper. Dette er ikke til hinder for at den ene part tegner forsikring til fordel for den andre part, eller at man velger å dobbelt forsikre varen. Det spesielle ved CIP og CIF er at levering (risikoovergangen) finner sted ved transportens begynnelse, til tross for at selger har en plikt til å forsikre varen frem til angitt destinasjon. Det betyr at transporten fra leveringspunktet frem til angitt destinasjon er for kjøpers risiko.

  Forsikringsdekningen

  Forsikringen selger er pålagt å tegne til fordel for kjøper ved bruk av CIP og CIF skal minst være i samsvar med minimumsdekningen til de engelske varevilkår, de såkalte Institute Cargo Clauses (C). Andre tilsvarende forsikringsvilkår kan også anvendes som for eksempel de norske Transportforsikrings vilkårene (kalles også Varevilkårene). Minimumsdekningen tilsvarer den norske dekningen ”TRANSPORTULYKKE (C)” som er en meget begrenset dekning. Kort oppsummert må selve transportmiddelet være utsatt for en alvorlig ulykke før skade på varen er dekket av forsikringen.

  Forsikringens varighet

  Forsikringen skal senest starte fra det punkt hvor kjøper overtar risikoen for varen, dvs. fra og med leveringspunktet (f.eks fra varen er kommet ombord i båten i innlastingshavnen ved CIF, eller levert til transportøren ved CIP). Det anbefales at kjøper sørger for at selger, som er den som inngår avtale om forsikring, sørger for at dekningen ikke opphører for tidlig. I tillegg må det være samsvar mellom den transporten som er organisert av selger, og den forsikring han tegner på kjøpers vegne. Ofte vil det være naturlig å inkludere ettertransporten når forsikringen tegnes. Dette vil imidlertid ikke automatisk være inkludert.

  For mer informasjon, ta konktakt med et av de norske transportforsikringsselskapene.