• EN
 • Logg inn
 • Brasil

  Importforhold og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  Generelt har Brasil en tradisjon for relativt hyppige endringer i importregler, samt toll- og avgiftssatser. Det er derfor viktig at eksportøren sørger for å ha oppdatert og kvalitetssikret informasjon om gjeldende importforhold. Brasilianske importører må være registrert i SECEX. SECEX er utenrikshandelsavdelingen i det brasilianske industri- og handelsdepartementet.

  Import til Brasil registreres gjennom det elektroniske tolldeklarasjonssystemet SISCOMEX. For de fleste varer er utstedelse av tolldeklarasjon (Declaracao de Importacao – DI) tilstrekkelig. Tolldeklarasjonen må underskrives av importør eller importørens tollagent etter fullmakt.

  Speditører som opptrer på vegne av eksportør kan undertegne innførselsdeklarasjonen hvis en fullmakt er gitt til dette av importøren. Det er viktig å oppgi tollverdi i handelsfakturaen uavhengig av innfortollingsgebyr. Disse forhold har betydning for valg av leveringsbetingelse.

  Dokumentkrav må nøye overholdes ved import til Brasil.
  For enkelte varer kreves innførselslisens (Licencia de Importacao – LI). Det gjelder blant annet en rekke maskiner, maskindeler, næringsmidler og kjemikalier. Som underlag for innførselslisens kreves en pro forma faktura i original. FOB verdien må oppgis med oversikt over alle kostnader forbundet med leveringsbetingelsen FOB. Navn og adresse til importørens representant samt dennes provisjon, må oppgis i pro forma fakturaen.

  Det er viktig at eksportører i forkant av forsendelsen får en skriftlig bekreftelse fra importøren om hvorvidt innførselslisens kreves. Forsendelse av varene må finne sted innen gyldighetsfristen for innførselslisensen på 60 dager.

  Innførsel av dyr, diverse planter, frukt og bestemte næringsmidler krever tillatelse fra landbruksdepartementet. Korn- og alkoholprodukter må inspiseres av helsemyndigheter før de kan frigis for salg. Også krav om forhåndslisens (Licencia Previa) for en rekke næringsmidler. Mer informasjon om produktgodkjenning ved import av animalske varer til Brasil kan leses på Mattilsynets nettsider.

  Medisinske produkter og diverse næringsmidler må registreres hos Agencia Nacional de Vigilância Sanitaria, ANVISA. Innførselstillatelsen gjelder for et avgrenset tidsrom.

  Legalisering og visering
  Legalisering er vanligst å kreve for produktsertifikater, men kreves også ofte i praksis ved remburs. Legalisering for sunnhetsattester/sertifikater er ikke lenger et myndighetskrav ved eksport til Brasil.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Clean Report of Findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves blant annet for levende dyr, planter og planteprodukter, og fiskeriprodukter. Ved Fiskeriprodukter benyttes attestformular nr 8 Sunnhetsattest – Brasil, portugisisk-engelsk, 2004-01.

  Juridisk system 
  Basert på tyskromersk rett.

  Leveringsbetingelse
  Innovasjon Norge anbefaler bruk av Incoterms® 2020, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.