• EN
 • Logg inn
 • Brasil

  Transport- og tollforhold

  Transittid containerskip Oslo-brasiliansk hovedhavn er 20-25 dager.

  Generelle problemer med brasilianske havner er:
  - mangelfull transportmessig tilknytning til landet bortenfor havnen
  - høye havneavgifter og korrupsjon
  - streiker og uro
  - langsom godshåndtering

  Hamburg har tradisjonelt vært en viktig "avsenderhavn" for forsendelser til Brasil. Brasil har rundt 1000 havner. Av disse er ca. 2/3 elvehavner. Santos havn er den største i Latin-America og er en dominerende containerhavn i Brasil.

  Omfattende indre vannveinett (Amazonas, Manaus).

  Veinettet er ofte av dårlig standard utenfor storbyene. Kun 10% av veinettet er asfaltert. Jernbanenettet er delvis nedslitt og lite effektivt, men er under utbedring.

  Dersom selger organiserer hovedfrakten tilrådes det sterkt å bruke en transportør med kompetanse og nettverk i Brasil.

  Vær oppmerksom på at brasilianske tollmyndigheter i enkelte tilfeller krever containerforsendelser åpnet. Skip som ikke går under brasiliansk flagg må betale en ekstraavgift ved ankomst til Brasil.

  Transportforsikring
  - Vareforsendelser kan importeres inn til Brasil på CIF basis.
  - Vareforsendelser kan eksporteres ut av Brasil på CIF eller FOB basis.

  Innlandstransport i Brasil
  Dersom vareforsendelsen er importert på CIF-betingelser, med innlandstransport helt fram til den endelige destinasjon som nevnt i kontrakten og annen dokumentasjon, så kan hele transporten dekkes med utenlands forsikring uten problemer. Dette inkluderer også bruk av vei, luft, kyst eller elvetransport innenfor Brasil som et sekundært transportledd.
  På den annen siden, dersom vareforsendelsen kun er merket og avtalt levert til første (av flere) lossested og innlandstransport må kontraheres separat, da må innlandstransporten nødvendigvis forsikres av et brasiliansk forsikringsselskap.

  Tollflyplasser
  Aracajú, Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Pôrto Alegre, Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Vitoria.

  Importhavner
  Belém, Suape, Cabedelo, Fortaleza, Itaqui, Itajai, Manaus, Natal, Paranagúa, Pôrto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luiz, Santos, Vitoria, Rio Grande do Sul.

  Frihandelsområder
  Brasil er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Brasil er medlem av MERCOSUR. Preferansetoll innrømmes for andre medlemmer. Medlemslandene har felles tolltariff.
  Medlemmer i det latin-amerikanske integrasjonsområdet LAIA innrømmes tollpreferanser for visse varer.

  Frisoner
  De største frisonene er Manaus, Macapa/Santana, Tabatinga og Guajaramirim. 

  Ved forsendelse til frisonen i Manaus gjelder særlige regler. Blant annet skal importsertifikat alltid forligge. Faktura og fraktdokumenter skal påføres tydelig informasjon om forsendelsen skal brukes i frisonen, Zona Franca de Manaus Para Consumo" eller bestemt for re-eksport, "Zona Franca de Manaus Para Reexportacao".

  Fortolling og lagring
  Vær meget nøye med å fylle ut de aktuelle dokumentene slik at importøren kan få ut varene i tide og at bøter unngås. Brasilianske tollmyndigheter forlanger relativt hyppig at forsendelser i container må åpnes for inspeksjon før videreforsendelse innenlands. Tidvis irregulær innfortollingspraksis.

  Innførselsdeklareringen (Declaracao de Importacao, forkortet DI) gjøres enten av importør med fullmakt eller av en Despachante, en tollagent godkjent av myndighetene. Fortollinger gjøres elektronisk.

  Varer som ikke er tollklarert innen 90 dager kan bli solgt på auksjon. Det er mulig å lagre varer over lengre tid hos godkjente private tollagerholdere. Egne tollprosedyrer gjelder for dette, likeledes for aktiv foredling og for frisoner.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Slike prøver og tilhørende dokumentasjon bør markeres med "AMOSTRA SEM VALOR COMERCIAL" (prøver uten kommersiell verdi).

  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig under forutsetning av at:
  - det deponeres for toll og avgifter 
  - importøren er registrert
  - Handelsfaktura er vedlagt
  - Varen gjenutføres innen ett år.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer.