• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Faktura er krevd for tolldeklarering dersom vareverdien er lavere enn 2500 CAD. For vareforsendelser med en verdi over 2500 CAD, er en Canadien Customs Invoice krevd. Canada Customs Invoice kan lastes ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Les mer om faktturainnhold og tollfaktura i Mendel Online

  Fakturaen bør skrives ut i 4 eksemplarer, på engelsk eller fransk.  

  Fakturaerklæring
  Fakturaen bør ha følgende erklæring: We certify this invoice to be true and correct.

  Opprinnelsesbevis
  For å oppnå tollfordeler etter frihandelsavtalen mellom EFTA og Canada er det kun mulig å benytte opprinnelseserklæring enten på engelsk eller fransk. Opprinnelseserklæringen kan påføres en faktura eller ethvert annet dokument som beskriver opprinnelsesproduktet tilstrekkelig detaljert slik at det kan identifiseres.

  "The exporter of the products covered by this document (customs authorization No....) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Canada/EFTA preferential origin."

  "L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douaniere no....) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle Canada/AELE"

  Orginal underskrift av eksportør skal også påføres.
  Certificate of Origin kreves normalt ikke for varer fra Norge.

  Sunnhetssertifikat
  Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, matvarer, farmasøytiske produkter, kosmetikk, kunstgjødsel, fôr, skinn og hud. Plantesunnhetssertifikat kreves for planter og planteprodukter.

  Andre dokumenter
  Et kvalitets- og renhetssertifikat (Special import declaration) kreves for meieri-, frukt- og grønnsaksprodukter samt honning.
  Renhetserklæring kreves for brukte landbruksmaskiner.

  Canadian Food Inspection Agency (CFIA) krever importlisens og fiskehelseattester ved import av fisk og sjømat, når det innføres produkter av en listeført art, og produktet er i en form som kan medføre smitte. Se liste.

  Dette har ingen betydning for eksporten av sløyd fisk til humant konsum, men kan få konsekvenser for rund fisk. Se Canadian Food Inspection Agency for mer informasjon.