• EN
 • Logg inn
  • Sist oppdatert: november 2019. Kilder: Business Sweden, Dun & Bradstreet.

   Valutarestriksjoner
   Ingen restriksjoner.

   Kredittinformasjon
   Årsregnskap er kun tilgjengelig for børsnoterte aksjeselskaper. Frivillig oversendt regnskapsinformasjon finnes til en viss grad for private bedrifter. Merk at disse regnskapene ikke oppfattes som så pålitelige som tilsvarende informasjon i Norge. Betalingsanmerkninger er offentlige.

   Åpen regning
   Vanlig. Kassarabatt 2 %. 

   Dokumentinkasso
   Anbefales. Forekommer ofte. Et vanlig betalingsvilkår i USA er C.O.D. (Cash on Delivery), som nærmest tilsvarer dokumentinkasso. Kredittid 30 - 90 dager.

   Remburs
   Anbefales for nye forretningsforbindelser og spesielt for store kontrakter. Ofte åpnes det et såkalt "Standby Letter of Credit", som i praksis har samme betydning som en vanlig garanti men følger ICCs regler for remburshåndtering. "Standby Letter of Credit" i kombinasjon med betaling i åpen regning er en fleksibel og enkel metode som resulterer i økt betalingssikkerhet i tilfeller remburs ikke passer.

   Standby remburs - ISP98
   ICC (Det internasjonale handelskammeret) har laget et eget regelverk for standby remburser, forkortet ISP98. Forkortelsen står for International Standby Practises og viser til regler for internasjonale garantier.

   Bakgrunnen er at amerikanske banker har vært forhindret fra å utferdige vanlige bankgarantier. Det har derfor blitt utviklet en praksis med standby remburser, det vil si at betaling under rembursen kan oppnås selv om den garanterte presentasjonen har uteblitt. Dette kan sammenliknes med vanlige remburser, som går ut fra at riktige dokumenter presenteres og betaling deretter oppnås under rembursen.

   Ideen bak ISP98 er å presisere garantigivingen ved hjelp av rembursinstrumentet. Fordelen er at ISP98 bygger på og er utformet som de internasjonale rembursreglene, UCP 600. Det internasjonale banksamfunnet har akseptert tankegangen bak ISP98.

   Vanlige betalingsvilkår:
   Vanlig avtalt kredittid: 30 - 60 dager.
   Betalingsforsinkelse: 0 - 2 måneder.
   Bank- og overføringsforsinkelse: 0 - 1 måned.

   Garantier
   Den amerikanske banklovgivningen forbyr amerikanske banker å utstede vanlige betalingsgarantier. Det såkalte "Standby Letter of Credit" fungerer istedenfor som garanti. "Standby Letter of Credit" er en fleksibel betalingsform som gir økt sikkerhet. 

   Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet og korrupsjonsnivå.
   GIEK: Åpen.
   Atradius: Lav risiko.
   Euler Hermes: Lav risiko.
   Tryg Garanti
   Coface: Lav risiko.

   Morarente
   Morarente forekommer og må i så fall være nevnt skriftlig i avtalen. Vanligvis 1,5 % per måned.

   Påminnelses- og inkassorutiner
   To til tre påminnelser. Kontakt over telefon anbefales. Inkassokrav og rettslige tiltak ved høyere beløp. Domsavgjørelse mellom 120 dager og 2 år.

   Om forhandlingene mislykkes og beløpet er tilstrekkelig høyt, bør bedriften søke hjelp og råd hos en bank, en jurist eller en annen sakkyndig. Det anbefales derfor ofte heller å velge å benytte seg av voldgift.  Det Internasjonale Handelskammeret ICC håndterer ofte slike voldgiftsdommer og aksepterer ofte av utenlandske parter ettersom de ikke er tilknyttet et spesifikk land. For mer informasjon kontakt U.S Council of the International Chamber of Commerce.

   Eiendomsrettsforbehold
   Ifølge Uniform Commercial Code (UCC) finnes det mulighet for en selger til å oppnå "security interest" i debitors eiendom. Dette må nedfelles i en skriftlig avtale som blant annet spesifiserer sikkerheten. Avtalen skal underskrives av begge parter. Videre må avtalen registreres i samsvar med de regler som gjelder i den respektive delstaten for å kunne påberopes overfor tredjepart.

   Rettslig oppfølging
   USA har tiltrådt New York-konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske voldgiftsavgjørelser.

   Withholding tax
   Noen ganger trenger amerikanske selskaper å vise for skattemyndighetene at det selskapet de kjøper produkter fra, ikke er en skattepliktig enhet i USA. Om selgeren er skattepliktig, skal den amerikanske kjøperen trekke 30% kildeskatt (withholding tax) på fakturabeløpet. For å unngå dette, må selgeren fylle ut skjemaet W-8BEN-E som finnes på hjemmesiden til de amerikanske skattemyndighetene. Selgeren forsikrer altså den amerikanske parten om at selgeren er en utenlandsk enhet.
   For mer informasjon om hvordan man fyller ut W-8BEN-E, se guiden fra IRS (Internal Revenue Service).

   Foreldelsesfrist 
   Varierer fra delstat til delstat, mellom ett og 15 år.

   Veksel
   Protest for uteblitt betaling av akseptert veksel er kostbart og har dårlig virkning overfor importøren. 

   Andre forhold
   Be om bankreferanse når kontakt er etablert før utforming av betalingsvilkårene.

   Gi klare betalingsinstruksjoner til kunden.

   Regn med å møte visse uvaner fra mange hold i USA i forbindelse med utenlandshandel. Dette gjelder også banker utenfor større byer. Salgs- og betalingsvilkår i USA har en tendens til å være bransje- og til og med bedriftsspesifikke. Generaliseringer bør følgelig tas med forsiktighet. Man kan ikke generelt gjøre krav på eiendomsrett for leverte varer som ikke er betalt. 

   Betalinger innen USA foregår i stor utstrekning med sjekk. Dersom man mottar sjekkbetaling fra en amerikansk kunde, bør man kontakte kunden for å få han til å gå med på betaling med SWIFT (elektronisk betalingsoverføring) i fremtiden. Mange norske bedrifter setter opp såkalte "Lockbox-systems" slik at sjekkhåndteringen går raskere. Lockbox fungerer som en oppsamlingskonto, hvor sjekker settes inn og beløpet overføres til Norge med avtalte mellomrom. Snakk med din bank om denne muligheten.