• EN
 • Logg inn
  • For en rekke varegrupper stilles det ulike og til tider omfattende produktkrav, f.eks. oppfyllelse av visse standarder, eller merking av varer. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å innhente informasjon om produktkrav direkte fra importør.  Produktgrupper det stilles særskilte krav til er bl.a. næringsmidler, elektroniske produkter, telecom, medikamenter og medisinsk utstyr, tekstiler, våpen, eksplosiver og bildeler.

   Det stilles ingen formelle krav om at elektriske produkter skal sikkerhets-sertifiseres, men produkter vil svært sjelden aksepteres i distributørleddet uten et sertifiseringsmerke utstedt av et National Recognized testing Laboratory (NRTL) som UL, ETL eller CSA. Godkjennelse, såkalt Listing, innebærer at produktet er testet og anses å oppfylle visse sikkerhetsnormer, utarbeidet av Underwriters Labratories Inc (UL).

   Det samme gjelder for materialer til el-installasjoner, VVS-utstyr, byggematerialer, beskyttelses- og redningsutstyr, utstyr til gass- og oljeanlegg, telecom-utstyr og utstyr til fritidsbåter. Kommersielle og industrielle produkter aksepteres heller ikke i enkelte geografiske områder uten et sertifiserings-merke utstedt av et NRTL.

   En Mutual Recognition Agreement (MRA) mellom USA og EU trådte i kraft i 1998, og inkluderer sektorer som elsikkerhet, noe telekommunikasjonsutstyr, elektromagnetisk kompatibilitet, god produksjonspraksis (GMP), medisinsk utstyr og fritidsbåter. En MRA skal forenkle vareflyten og markedstilgang i tredjeland utenfor EU. Dette innebærer at USA vil godta testrapporter og samsvarserklæringer utført av bestemte utpekte tekniske kontrollorgan (Conformity Assesment Bodies – CAB) i EU for noen produkter innenfor de ovenfor nevnte varegruppene.  Disse tekniske kontrollorganene er utpekt i selve MRA-avtalen. Se oversikt her.

   Produkter ment for barn, trenger ofte et Childrens prouduct certificate (CPC), som viser at varen innfrir de krav som stilles til produkter for barn. Sertifikatet utstedes etter at en test er utført av et godkjent laboratorium. Hvilke produkter kravet gjelder kan det leses mer om her.

   Alt nytt medisinsk utstyr som selges til USA, skal følge USAs helsemyndigheters Food and Drug Administration (FDA) identifikasjonskrav, kjent som UDI, samt merkes i henhold til regelverk. 

   Eksportører av fisk og sjømat må registrere seg hos FDA. Les mer på Mattilsynets sider.

   Mer detaljer om eksport til USA finnes i veilederen Importing into the United States.

   Standarder
   USA er fullt medlem av ISO.
   USAs nasjonale standard organisasjon er American National Standards Institute.

   USA har likevel en rekke standarder som avviker fra hva som er praksis innenfor EØS-området. Ta derfor kontakt med National Institute of Standards and Technology (NIST) dersom du er tvil om de standarder og normer dine produkter er basert på kan anvendes i USA.

   Immaterielle rettigheter
   USA er med i WIPO. Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

   Merking av varer
   Alle produkter produsert utenfor USA må være merket på et lett synlig sted med navn på opprinnelseslandet på engelsk. Merkingen skal være på en fremtredende plass, så tydelig, permanent og varig som produktets art tillater. Det er visse unntak fra denne regelen: 

   • Dersom emballasjen på et tydelig vis får frem varens opprinnelsesland. 
   • Dersom sluttforbruker mottar varen med emballasje, må også emballasjen merkes med varens opprinnelsesland. 
   • Dersom emballasjen er gjennomsiktig og man kan se opprinnelsesmerkingen på selve varen gjennom emballasjen, er dette tilstrekkelig merking.  

   Dersom varene ikke er riktig merket ved import, vil det påløpe en merkingstoll på 10 % av tollverdien hvis ikke varen reeksporteres, blir makulert eller blir riktig merket under oppsyn av tollmyndighetene før varene blir frigjort for innførsel. Tom emballasje, beholdere, flasker, tønner osv. som importeres tomme til USA med henblikk til påfylling, skal være merket med f.eks. «box made in …» eller «Bottle made in ….» etterfulgt av navnet på opprinnelseslandet.

   Les mer om opprinnelsesmerking her. Det finnes også regler for merking av alle pakkede forbruksvarer i The Fair Packaging and Labeling Act. I følge dette regelverket skal alle produkter være merket med opprinnelsesland, produktets navn og kontaktinformasjon til produsent eller distributør.

   De fleste tekstiler skal merkes etter Textile Fibre Products Identification Act. En MID (Manufacturer Identification Code) kreves. Det er egne regler for merking av ulltekstiler og pelsvarer. Les mer om tekstilmerking her. Alle tekstilprodukter skal merkes med vaskeanvisning, med unntak av hodeplagg, hansker og vanter. For skotøy gjelder egne bestemmelser.  Mer informasjon om tekstilmerking finnes på Federal Trade Commissions hjemmesider og i veileder om merking av klær

   Det er egne bestemmelser for polstrede møbler, madrasser, brannfarlige bekledningsgjenstander eller metervare og nattøy til barn.

   Det stilles også detaljerte merkekrav til næringsmidler, legemidler og kosmetikk.  Disse kravene fremgår av Food, Drug and Cosmetic Act med tilhørende forskrifter. Loven angir bl.a. krav om opprinnelsesmerking, innholdsdeklarasjon samt bestemmelser om tekst som kan finnes på pakker som inneholder varer i kategoriene ovenfor. Videre skal det bemerkes at ovennevnte Fair Packing and Labling Act ofte også gjelder disse produktgruppene. Alkoholholdige drikkevarer skal merkes etter regler i Federal Alcohol Adminsitration Act.

   Trådløse enheter og telecom-produkter kan merkes med det frivillige FCC-merket. Importlisens og Certificate of Conformity kreves.

   Kjemikalier skal følges av et Material Safety Data Sheet eller et Certificate of Analysis, HS-kode og merking som kreves etter the Toxic Substances Control Act (TSCA). Alt farlig gods skal følge strenge regler med hensyn til merking, emballasjetype og største mengde pr. enhet.

   Det er en rekke særskilte merkingsbestemmelser for ulike varegrupper, se toll- og dokumentdatabasen Mendel. Det finnes også regler for merking av alle pakkede forbruksvarer i The Fair Packaging and Labeling Act.