• EN
 • Logg inn
 • Nederland

  Betalingsforhold

  Sist oppdatert: november 2019. Kilder: Business Sweden, Intrums European Payment Report. 

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Regnskap er tilgjengelig. Betalingsanmerkninger er ikke offentlige.

  Åpen regning
  Vanlig. Kredittid normalt 30 dager. Fri leveransemåned, men det finnes bransjevise variasjoner. Betalingstid kan for eksempel være kun åtte dager. Kassarabatt 2 % inntil åtte dager, avhengig av bransje. 

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 25 dager.
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 20 dager.
  Tap i prosent av total omsetning: 2,6 %

  Dokumentinkasso
  Vanlig. 

  Remburs
  Anbefales for store kontrakter og med nye forretningspartnere.

  Garantier
  Både on-demand og betingede garantier forekommer i form av direkte og indirekte garantier.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK: Åpen.
  Atradius: Lav risiko.
  Euler Hermes: Lav risiko.
  Tryg Garanti
  Coface: Veldig lav risiko.

  Morarente
  Morarente er ECBs styringsrente pluss 8 %.

  Påminnelses- og inkassorutiner
  To til fire påminnelser, samt telefonsamtaler. Inkassokrav og rettslige tiltak. Domsavgjørelse innen ett år.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold anerkjennes i Nederland. Ingen spesielle formelle krav gjelder. Men kravet bør skje skriftlig. 
  Etter nederlandsk lov kan det tas pant i løsøre. Denne retten må enten registreres i et offentlig register eller hos Notarius Publicus.

  Rettslig oppfølging
  Luganokonvensjonen 2007 gjelder angående anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker.
  Nederland har tiltrådt New York-konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske voldgiftsavgjørelser.

  Foreldelsesfrist 
  5 år. For dommer 20 år. 

  Veksel
  Forekommer sjelden. 
  Protest av veksel med forfallsdag skal skje innen to dager. Veksel uten forfallsdag (avista) protesteres innen ett år og en dag. Den registreres ikke i noe tidsskrift, men kun hos den berørte banken.