• EN
 • Logg inn
 • Polen

  Betalingsforhold

  Sist oppdatert: november 2019. Kilder: Business Sweden, Intrums European Payment Report. 

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner. 

  Kredittinformasjon
  Det er lovpålagt å innlevere årsregnskap i Polen.
  Betalingsanmerkninger er offentlige.

  Åpen regning
  Forekommer og fungerer bra (14-60 dager). Kontantbetaling ved levering forekommer også. Kontantrabatter eksisterer, men er svært uvanlige. 

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 26 dager
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 0 dager
  Tap i prosent av total omsetning: 1,4 %.

  Polen har implementert Betalingsdirektivet 2011/7/EU om bekjempelse av forsinket betaling. 

  Dokumentinkasso
  Forekommer stadig oftere, men det hender at kjøperen får ut varene uten å presentere dokumentene.

  Remburs
  Forekommer både på internasjonale kontrakter og på intern handel i Polen når risikoen er høy.

  Garantier
  Både on-demand og betingede garantier forekommer. Anvendes ofte som alternativ til remburs som sikkerhet.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK: Åpen.
  Atradius: Middels/lav risiko.
  Euler Hermes:
  Lav risiko.
  Tryg Garanti
  Coface: Tilfredsstillende risiko.

  Morarente
  Morarenten er 10 prosent.

  Påminnelses- og inkassorutiner
  To påminnelser. Krav sendes først per post, rekommandert. Deretter telefonsamtale. Rettslige tiltak ved behov.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold må foreligge skriftlig på det tidspunktet da varen overleveres til kjøperen. I Polen er det mulig å oppnå panterett i løsøre uten at man besitter varen. Panteretten må i så fall registreres hos den regionale domstolen.

  Rettslig oppfølging
  Luganokonvensjonen 2007 gjelder angående anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker.
  Polen har tiltrådt New York-konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske voldgiftsavgjørelser.

  Foreldelsesfrist 
  3 år. 

  Annet
  Antallet polske banker som er involvert i utenlandsforretninger, har økt kraftig de seneste årene. Kredittverdigheten til disse bankene varierer mye. Rådfør deg med norsk bank ved usikkerhet.