• EN
 • Logg inn
 • Russland

  Betalingsforhold

  Sist oppdatert: november 2019. Kilder: Business Sweden, Dun & Bradstreet. 

  Valutarestriksjoner
  Rubelen er fullt konvertibel. Ingen valutarestriksjoner ifm. kommersielle kontrakter, men det er krav til dokumentasjon. For alle betalinger mellom russiske og utenlandske bedrifter kreves det dokumenter som bekrefter handelen (f.eks. faktura, avtale, osv.). Disse dokumentene skal presenteres av det russiske selskapet til deres bank i Russland.

  Siden mars 2018 er det ikke lenger krav om "Passport of the Deal" for internasjonale transaksjoner i Russland. Det russiske selskapet skal istedenfor registrere kontrakten i an autorisert bank i Russland. En slik registrering kreves hvis kontraktsverdien overstiger 3 millioner rubler (ca. 420 tusen kroner) for importkontrakter og 6 millioner rubler (ca. 850 tusen kroner) for eksportkontrakter. Kontraktsverdien fastsettes på den dagen kontrakten er signert eller de siste endringene i kontrakten er gjort. Banken registrerer avtalen neste arbeidsdag. Det tar en arbeidsdag å tildele et unikt nummer til avtalen. Selskaper behøver ikke avslutte "Passports of the Deal" som var etablert tidligere. Banken vil anse dem som avsluttede og registrere avtaler med samme nummer som Passports of the Deal.

  Russiske selskaper kan betale forskudd for import. Betalingsbetingelser skal være spesifisert i kontrakten.

  Kredittinformasjon
  Russiske bedrifter må sende årsregnskaper til Den føderale tjenesten for statlig statistikk. Det kan likevel være vanskelig å få tilgang til kredittinformasjon og bedømme kvaliteten på den. Innsyn i bedriftens finansielle situasjon og eierforhold er ofte dårlig.

  Åpen regning
  Anvendes sjelden i internasjonal handel. Betalingsforsinkelser kan forekomme, hovedsakelig pga. mer omfattende dokumentkrav og likviditetsproblemer hos mange russiske selskaper. Forskuddsbetaling er fortsatt den foretrukne betalingsmåten i Russland.

  Vanlige betalingsvilkår:
  Vanlig avtalt kredittid: 30 - 60 dager.
  Betalingsforsinkelse: 0 - 2 måneder.
  Bank- og overføringsforsinkelse: 0 - 2 måneder.

  Dokumentinkasso
  Forekommer ved etablerte forretningskontakter. Betalingsforsinkelser kan forekomme.

  Remburs
  Anbefales dersom den kan bekreftes av norsk bank. Bør være betalbar i Norge. Sjekk den russiske banken med din norske bank. 
  Bekreftelsesprovisjonen kan variere kraftig avhengig av hvilken russisk bank som åpner rembursen.

  Garantier
  Både direkte og indirekte garantier forekommer. Fortrinnsvis on-demand garantier iht. URDG.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet og korrupsjonsnivå.
  GIEK: Åpen (kortsiktige garantier) / Vurderes fra sak til sak (langsiktige garantier).
  Atradius: Middels/lav risiko.
  Euler Hermes: Sensitiv risiko.
  Tryg Garanti
  Coface: Forholdsvis høy risiko.

  Morarente
  Morarenten forekommer i stadig større utstrekning. Referanserenten er sentralbankens refinansieringsrente.

  Påminnelses- og inkassorutiner
  Ingen etablerte påminnelses- og inkassorutiner. Eksportører bør derfor kun gi kreditt til russiske selskaper med god kredittverdighet med mindre risikoen er sikret.
  Søksmål og konkursbehandling kan være vanskelig å forutsi og tidkrevende, spesielt utenfor Moskva. Regulatoriske endringer er vanlige og skaper usikkerhet for selskaper. Det er derfor viktig med lokal kompetanse og raske tiltak dersom betalingsproblemer oppstår.

  Eiendomsrettsforbehold
  Mulighet for partene å gjøre skriftlig avtale om panterett i løsøre som finnes hos kjøperen, dette er imidlertid uvanlig.

  Rettslig oppfølging
  Russland har tiltrådt New York-konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske voldgiftsavgjørelser.

  Foreldelsesfrist 
  Ingen sikre opplysninger.

  Andre forhold
  Det er ca. 1000 banker i Russland, men kun et mindre antall av disse holder en vestlig standard. Kontakt alltid din norske bank dersom du er i tvil.