• EN
 • Logg inn
 • Russland

  Transport- og tollforhold

  Jernbanetransport har relativt stor betydning, både for forsendelser til og innen Russland. Dette på grunn av et omfattende jernbanenett og enorme avstander.

  Lastebiltransport blir stadig viktigere, spesielt til den europeiske delen av Russland.
  Rundt to tredjedeler av veinettet i Russland er asfaltert.

  Innenlandske vannveier og innsjøer er også viktige transportårer.

  Risikoen knyttet til innlandstransport i Russland vurderes generelt som høy. Dette gjelder særlig områdene i Kaukasus.

  Transportforsikring
  Kjøpsavtalen spesifiserer vilkårene i forsikringsavtalen og om kjøper eller selger må ta ut forsikring.
  Hvis selgeren skal være forsikret, er det viktig å følge kjøpers instruksjoner nøye.

  Tollflyplasser
  Kabarovsk, Kasan, Moskva, Sheremetjewo II, St. Petersburg, Ufa. NB! Listen er ikke komplett.

  Tollhavner
  Den største havnen er i St. Petersburg, og er det største kontaktpunktet mellom øst og vest. Ellers er det havner i Arkangelsk, Kaliningrad, Machatschkala, Magadan, Murmansk, Nachodka, Noworossisk, Wyborg. NB! Også betydelige innlandshavner langs de store elvene og ved Det kaspiske hav (Astrakhan).

  Mye av vareimporten sjøveien til Russland går i praksis over Østersjø-havnene i Estland, Latvia og delvis Litauen.

  Forhåndsvarsling av varer
  Alle varer som innføres med bil til Russland skal forhåndsvarsles elektronisk til tollmyndighetene.

  Forhåndsvarslingen skal gis til tollmyndighetene i det landet i tollunionen (tollunionen består av Russland, Kasakhstan og Hviterussland) hvor grensestedet ligger. Forhåndsvarslingen skal skje 2 timer før transportmiddelets ankomst. Dersom dette gjøres, er det ikke nødvending å vise en elektronisk kopi av transittdokumentet/TIR ved grensepassasjen.

  Frisoner
  Det finnes et antall ulike typer frisoner i Russland. Ta kontakt med Eksportsenteret for mer informasjon.

  Fortolling og lagring
  Dersom varemottakeren nekter å motta en varesending, helt eller delvis, eller hvis varene ikke er avhentet innen to måneder etter at de er innfortollet (i enkelte tilfeller også tidligere) er varen automatisk statens eiendom. 

  For visse ikke merkede, avgiftsbelagte varer er maksimal lagringstid 20 dager. For levende dyr, planter, ikke konserverbare matvarer og lettforderferlige varer er maksimaltid for tollagring satt til tre dager. De russiske tollmyndigheter kan forlange at varene innfortolles ved navngitte tollsteder.

  Russisk tollvesen har både myndighet til og foretar i praksis såvel dokumentkontroller som fysiske kontroller av om varer til Russland ledsages av aktuell GOST R dokumentasjon og har nødvendig merking. Se nærmere informasjon under produktrav.

  For visse typer varer kreves tolleskorte. Dette gjelder særlig ulike typer ettertraktede forbruksvarer.

  Russisk tollvesen er under modernisering. Men irregulær innfortollingspraksis er fremdeles relativt utbredt. Innfortollingspraksis har også en tendens til å varierere fra tollsted til tollsted. Bruk av speditører og transportører med et bevislig fungerende lokalt nettverk i Russland anbefales derfor sterkt. På denne bakgrunn er det viktig å ta nødvendige forholdsregler ved valg av leveringsbetingelser og betalingsformer.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen fristen på 12 måneder. Det er viktig å følge prosedyrene for midlertidig innførsel for å unngå at varene blir beslaglagt og eventuelle bøter.

  Vareprøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig med ATA-carnet. Varen kan da ikke selges og må føres ut av landet innen et gitt tidsrom. Gjelder for et begrenset antall innfortollingssteder.

  For nærmere informasjon kontakt Oslo Chamber of Commerce.

  ATA-Carnet
  Ja. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer. Russisk tollvesen kan kreve at ATA-Carnetet skal klareres ved gitte tollsteder.
  Det anbefales å legge ved russisk oversettelse av varespesfikasjonen oppgitt i ATA-Carnetet.