Chat med oss
 • EN
 • Logg inn
 • Tyskland

  Betalingsforhold

  Sist oppdatert: november 2019. Kilder: Business Sweden, Intrums European Payment Report. 

  Kredittinformasjon
  Kredittinformasjon er sjelden tilgjengelig på andre selskapsformer enn AG (Aktiengesellschaft, dvs. aksjeselskaper). Dette gjør det vanskelig å gjøre økonomiske vurderinger av bedriftene. I mange tilfeller inneholder opplysningene beregnede omsetnings- og resultattall. Betalingsanmerkninger er ikke offentlige.

  Åpen regning
  Vanlig. Kredittid 30 dager. Til kjøpere på detaljistnivå bevilges ofte 60 dager netto.
  Kontantrabatter for betaling innen 30 dager tilbys ofte, 2-4 % er vanlig, men forhandlinger om høyere rabatter inntreffer.
  Vanlig med en eller flere oppsamlingskonti i tysk bank.

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 27 dager.
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 1 dag.
  Tap på utlån i prosent av total omsetning: 1,7 %.

  Tyskland har implementert Betalingsdirektivet 2011/7/EU om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner med følgende unntak. I Tyskland gjelder det maksimalt 30 dager mellom private selskaper, ingen avtalefrihet. 

  Dokumentinkasso
  Relativt vanlig, spesielt i nye forretningsforhold.

  Remburs
  Anbefales for store kontrakter og med nye forretningspartnere.

  Garantier
  Både on-demand og betingede garantier forekommer i form av direkte og indirekte garantier. 

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet og korrupsjonsnivå.
  GIEK: Åpen.
  Atradius: Lav risiko.
  Euler Hermes: Lav risiko.
  Tryg Garanti
  Coface: Lav risiko.

  Morarente
  Lovbestemt morarente er 8 % over basisrenten som settes av Den europeiske sentralbanken. Ved avtale kan en annen sats benyttes, men store avvik er ikke anbefalt.

  Påminnelses- og inkassorutiner
  Normalt tre påminnelser med to til tre ukers mellomrom. Purregebyr er vanlig. Telefonoppringninger, kravbrev, inkassomeldinger og rettslige tiltak. Domsavgjørelse innen ett år.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold for løsøre inntil selger har fått betaling, er tillatt etter tysk rett.
  Forbeholdet må angis ved inngåelsen av kjøpsavtalen eller senest før leveranse.
  Eiendomsrettsforbehold kan deles i tre ulike grupper:
  1. Enkelt eiendomsrettsforbehold som for eksempel kan lyde: "Die Ware bleibt bis zur vollen Zahlung Eigentum des Verkäufers."
  2. Forlenget eiendomsrettsforbehold. Sikter mot å beskytte en selger som ikke får betalt og i tilfelle varene selges videre eller bearbeides av kjøperen.
  3. Utvidet eiendomsrettsforbehold. Eiendomsretten går ikke over til kjøperen før både fakturaen er betalt og kjøperen har gjort opp for annen gjeld.

  Rettslig oppfølging
  Luganokonvensjonen 2007 gjelder angående anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker.
  Tyskland har tiltrådt New York-konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse og fullbyrdelse av utenlandske voldgiftsavgjørelser.

  Foreldelsesfrist 
  Tre år for bedrifter, 30 år ved dommer.