• EN
 • Logg inn
 • Ukraina

  Import- og handelsforhold

  Importrestriksjoner
  De fleste varer kan innføres uten innførselsrestriksjoner.

  Sentralbanken (Ukraina National Bank) har gjort innstramminger i forbindelse med forskuddsbetalinger på importkontrakter som de mener har ført til kapitalflukt ved å implementere Resolution 124. Den ukrainske banken må ha en autorisasjon (tillatelse) fra National Bank i Ukraina for å kunne gi forskudd som overstiger 50 000 USD. Utbetaling under denne grensen krever ingen tillatelse. Dersom man benytter remburs kreves det heller ingen tillatelse sålenge rembursen er bekreftet gjennom førsteklasses utenlandsk bank. Det kreves remburs ved kontrakter som overstiger 1 000 000 USD, og skal også være bekreftet av førsteklasses utenlandsk bank.

  For bestemte varer gjelder kvoter eller lisenskrav. Av varer underlagt innførselslisens er blant annet en del teknisk utstyr, medisinske, farmasøytiske og veterinærprodukter samt næringsmidler. For varer der innførselslisens kreves må lisensnummeret påføres alle handelsdokumenter.

  En rekke varer er dessuten underlagt sertifiseringskrav.
  For mer informasjon se under punktene Produktkrav samt Eksportdokumenter.

  Legalisering og visering
  Ikke nødvendig.

  Forhåndsinspeksjon av varer
  Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

  Clean Report of Findings
  Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd. 

  Juridisk system
  Det juridiske systemet er basert på tyskromersk rett.

  Leveringsbetingelse
  Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2020, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.