Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Frankrike – muligheter for norske maritime løsninger

  ""
  Unsplash

  En ny markedsrapport fra Innovasjon Norge peker på grønn skipsfart og ferjetransport som gode innganger til det franske markedet.

  Med skyhøye klimaambisjoner og milliarder i øremerkede midler til grønn omstilling, seiler Frankrike opp til å bli en svært attraktiv nasjon å samarbeide med for norske bedrifter. 

  Frankrike er en ledende nasjon på grønn omstilling i Europa og har øremerket flere milliarder euro for å nå klimamålene. Det skal blant annet satses på hydrogen, el-fartøy, smarte havner, smart offshore-industri og smarte skip. Franske aktører står helt i startgropen hva gjelder løsninger og melder nå sin interesse for norske løsninger.

  Konkurransefortrinn

  Maritim transport står for nærmere 3% av globale utslipp; en andel som forventes å vokse gitt dagens situasjon. For å nå målene satt i Paris-avtalen kreves en mer miljøvennlig maritim sektor.

  Vår nye rapport gir en beskrivelse av mulighetene for norske maritime næringer i Frankrike, som med sin økonomiske krisepakke nå dedikerer €30 milliarder til grønn omstilling. Frankrike er en ledende maritim nasjon med det høyeste antallet kanaler og navigerbare elver i det kontinentale Europa med hele 8,500 km farbare vannveier.

  Rapporten bygger på grundige undersøkelser av det franske markedet som Innovasjon Norge i Paris har gjennomført etter initiativ og ønske fra aktører i norsk maritim næring. Målet med rapporten er å synliggjøre hvilke muligheter som foreligger i det franske markedet som resultat av et høyt fransk ambisjonsnivå tilknyttet reduksjon av utslipp. Skipsfart og ferjetransport er nettopp et av feltene der norske selskaper kan ha løsninger og konkurransefortrinn som gjør dem attraktive for franske aktører. 

  Rapporten identifiserer nøkkeltrender i markedet og drivere for grønn utvikling, samt potensielle samarbeids- og eksportmuligheter for norske aktører. Den tar for seg markedsstørrelse, de viktigste nasjonale trendene og initiativene, samt de mest relevante sektorene og aktørene i verdikjeden. Det gis også en introduksjon til fransk anbuds- og innkjøpspolitikk. En tilsvarende rapport for det tyske markedet er under arbeid og antas ferdigstilt på nyåret.

  Franske ambisjoner

  I rapporten vektlegges det i stor grad hvorfor norske løsninger og franske behov trekker i samme retning. Franske myndigheter har lovfestet utslippsreduksjonen, hvor det blant annet siktes på en full avkarbonisering av ferjetransport frem mot 2050 i tillegg til at «France Relance», Frankrikes økonomiske plan post-COVID på totalt €100 mrd, inneholder egne budsjettposter spesifikt rettet mot en grønn omstilling av den maritime sektoren. Ambisjonsnivået er høyt og tydelig kommunisert, men mangler en konkret modell for gjennomføring.

  Norske konkurransefortrinn som skipsbygging, drift og infrastruktur vil kunne bistå Frankrike å nå sine ambisjoner tilknyttet en grønnere bransje, herunder grønne skip, smarte havner, smarte offshore industrier og smarte skip. Norske aktører er teknologisk ledende innen hydrogen og batteriløsninger for skip, og er blant de veldig få som er i de siste utviklingsstadiene for denne type løsninger.

  Interessen fra franske aktører er allerede observert, og Innovasjon Norge kan bistå norske maritime klynger og bedrifter som ønsker å vurdere mulighetene for å ta sine produkter og tjenester ut et internasjonalt marked som det franske.   

  Mer detaljerte beskrivelser og begrunnelser finnes i rapporten. Les hele rapporten her.

   

  For spørsmål om rapporten:

  Eli Rognerud
  Head of Export, Innovasjon Norge Paris
  eli.rognerud@innovationnorway.no