Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Øst-Afrika – koronasituasjonen - juli

   YONKO KILASI JUEX, UNSPLASH.COM
  YONKO KILASI JUEX, UNSPLASH.COM

  Øst-Afrika har lave smittetall, men fortsatt utfordringer knyttet til eksport og import. Det er nye muligheter innen IKT i helsesektoren, fin-tech og fornybar energi.

  Pandemiens «atypiske» utvikling i Afrika er fortsatt en gåte. Smittetallene er lave, men fortsetter å øke noe. Det er også store variasjoner mellom landenes tiltak for å stoppe spredning. For næringslivet er nye nasjonale tiltakspakker kjærkomment, men innenfor de fleste næringer meldes det om utfordringer knyttet til eksport/import, verdikjede/logistikk og likviditet. Samtidig gir økt digitalisering og innovasjonstakt nye og utvidede forretningsmuligheter innen fornybar energi, landbruk, fin-tech og helse for å nevne noen.  

  Øst-Afrika iverksatte tiltak for å stoppe spredning av Covid-19 på et tidlig tidspunkt. Uganda har hatt særlig strenge tiltak, med kraftig nedstenging av samfunnet. Tanzania har hatt få tiltak og har nå åpnet for internasjonal flytrafikk, mens Kenya har valgt et nivå som ligger mellom disse. Her har det vært strenge karanteneregler med lock-in i de største byene, og det er fortsatt usikkert når tiltakene vil bli lempet på. 

  Effekter på økonomien og tiltak for næringsstøtte  

  Landbruk er Afrikas økonomisk viktigste sektor og utgjør 23% av kontinentets BNP og ca 60% av arbidsstokkenMatsikkerhet, som før pandemien var blant myndighetenes viktigste politiske områder, er fortsatt øverst på agendaen. Det er et sterkt markedsbehov for både å modernisere og effektivisere landbrukssektoren. Interesse og muligheter for selskaper med produkter og løsninger innen landbruk og landbruksteknologi er derfor tilstede. 

  Både Kenya, Uganda og Tanzania har nå publisert tiltakspakker for næringslivet. Tiltakspakkene speiler i høy grad myndighetenes prioriterte områder for næringsutvikling, eksport og arbeidsplasser:

  • Kenya: Tre milliarder KES til innkjøp av innsatsfaktorer i landbruket, med mål om å nå 200 000 småbønder. 1,5 milliarder KES til produsenter av roser og hageblomster for støtte til eksport til internasjonale markeder. Soft-lån vil bli gitt til hoteller og relatert næring gjennom Tourism Finance Corporation (TFC). 2 milliarder KES i støtte til hotellnæringen, og 1 milliard KES i støtte til 160 «community conservancies» konservater som typisk inkluderer både landbruk og safari med ivaretagelse av ville dyr og naturområder. 

   Det er også satt av 3 milliarder KES til såkorn-kapital til en kredittgarantiordning for små og mellomstore bedrifter, i tillegg til offentlige investeringer i infrastruktur for transport, helse og skole/utdanning.  

   I Kenya har over 1,7 millioner arbeidsplasser forsvunnet på 3 måneder. Anslag på vekst i BNP er nedjustert fra 6,1% til 2,5%, sammenlignet med 2019 hvor Kenyas økonomi vokste med 5,5%.  

  • Uganda: Myndighetenes plan for snarlig gjenoppretting av økonomien inneholder støtte til landbruket for å sikre matsikkerhet og eksport av landbruksprodukter80% av Ugandas økonomi er knyttet til landbrukssektoren som har vært spesielt hardt rammet av strenge tiltak mot spredning av Covid-19. Myndighetene har derfor bevilget 80 millioner USD til innkjøp av produkter og tjenester som øker produksjonenforbedrer verdikjeden og oppskalerer produkter. I tillegg er det bevilget finansiell støtte for å sikre tilgang til kreditt for SMBer og reduksjon i bedriftsskatt. 

   Ugandas vekst i BNP er også redusert fra en vekst på 5,3% i snitt de siste 4 årene til faktisk vekst på 3,1% hittil i år. 

  • Tanzania: Myndighetene i Tanzania hevder pandemien har hatt liten negativ effekt på økonomien, og har derfor kun begrensede tiltak, hovedsakelig rettet mot landbruk og helseTanzania har justert den økonomiske vekstprognosen ned fra 6,9% til 5,5%, mens Verdensbankens prognoser avviker sterkt og antar vekst på kun 2,2% for Tanzania.  

  Ulike sektorer - ulike effekter og muligheter 

  Den nye situasjonen gir også nye muligheter i enkelte sektorer. Deler av offentlig sektor har nå tatt i bruk digitale løsninger for både saksbehandling og interaksjon med publikum, og det er behov og interesse for innovative og skalerbare IKT-løsninger - ikke minst innen helsesektorenKenyanske myndigheter har blant annet nedsatt en aksjonsgruppe som ser etter tilgjengelige digitale løsninger i kampen mot Covid-19.  

  Smitteverntiltak har også ført til økt interesse og bruk for fin-tech løsninger for ulike segmenterFornybar energi er høyt på agendaen for alle landene i Øst-Afrika. Vi ser her tilløp til at forhandlinger og ferdigstillelse av avtaler er forsinket, og samtidig økt interesse for off-grid fornybar energi løsninger. Det er ca 18 millioner husstander uten tilgang på energi, og større energikrevende næringer er interessert i sikker tilgang på fornybar energi. 

  Les rapport fra juni

  Les rapport fra mai