Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tyskland byr på muligheter for norske maritime bedrifter!

  Ror på en båt med solnedgang i horisonten bak
  Foto: Maximilian Weisbecker, Unsplash

  Tyskland er, som Norge, en sterk maritim nasjon, og kan by på mange muligheter for norske maritime bedrifter og leverandører. Strategipapiret "Maritime Agenda 2025 - The future of Germany as a maritime industry hub", publisert av Det føderale ministeriet for økonomi og energi i Tyskland, viser til omstilling i den tyske maritime industrien og avdekker samarbeidsmuligheter for norske aktører i et av de største markedene i Europa.

  Den maritime næringen er en av de viktigste sektorene i Tysklands økonomi. Beregninger viser at den årlige omsetningen er på opptil 50 milliarder euro, og at om lag 400 000 jobber er direkte eller indirekte tilknyttet den maritime næringen.

  Sektoren er ikke begrenset til de sentrale havnene på kysten mot Nordsjøen og Østersjøen. Den maritime leveransekjeden finnes i hele Tyskland og næringen har baser i alle landets regioner, særlig i Baden-Württemberg, Bayern og Nordrhein-Westfalen. Kyst- og innlandshavnene er tilknyttet landsbygden og distriktene via moderne og effektiv transportinfrastruktur. Disse er sentrale knutepunkter for europeisk og internasjonal handel og er interessante steder for fabrikkindustri og tjenesteleverandører.

  Skipsbygging
  Den tyske maritime industrien utvikler og produserer komplekse skip og installasjoner for et bredt spekter av bruksområder til sjøs: Sivile havgående fartøy (handelsfartøy, passasjerskip, yachter og fartøy for offentlige organer), sjømilitære fartøy og båter, produksjonsanlegg og transportsystemer til bruk offshore samt fartøy til bruk på innenlands farvann. Det finnes også en rekke tjenester innen reparasjon og ettermontering. Den maritime næringen omfatter material-, komponent- og systemleverandører, skipsverft som systemintegratorer i tillegg til flere dyktige håndverksbedrifter og tjenesteleverandører. Estimater viser at det finnes ca. 500 bedrifter med ca. 90 000 jobber innen områdene skipsverft og maskin- og fabrikkteknikk. Den tyske maritime næringen består hovedsakelig av mellomstore bedrifter som eksporterer høyteknologiske produkter over hele verden. I henhold til ekspertberegninger har skipsbyggingsindustrien en årlig omsetning på 18 milliarder euro. Leverandørene står for 70–80 prosent av merverdien innen skipsbygging.

  Markedspotensialet ligger først og fremst i å utvikle og produsere høyteknologiske og klima- og miljøvennlige produkter og teknologier for skipsbyggingsindustrien (“green shipping”). Dette bidrar til å redusere utgang av skadelige produkter til det marine miljøet gjennom å bruke energi og andre ressurser mer effektivt, og redusere både operative kostnader og utslipp.

  Industri 4.0 og digitalisering bidrar med muligheter for næringene både når det gjelder produksjonsmuligheter i framtiden og nye maritime forretningsområder (“smarte skip”) og utfordringer, dvs. på områder som datastyring, datasikkerhet, arbeid og opplæring.

  Marin teknologi
  Marin teknologi omfatter innovative selskaper og vitenskapelige disipliner som fokuserer på å utforske og bruke havet som en kilde til energi, råvarer og mat, i tillegg et fokus på marint vern. Bærekraftig bruk av havene vil fortsatt være viktig for en miljømessig sunn og sikker forsyning av energi og råvarer, og vil derfor spille en strategisk rolle for Tyskland som industrinasjon. Markedsprognoser for omsetning i markedene innenfor marin teknologi på mellomlang og lang sikt er beregnet til mer enn 365 milliarder USD per år (per 2014). Tyskland tar en stor del av kaka med en omsetning på om lag 22 milliarder euro (ca. 7 %), med en stor andel high-end produkter. Dette tallet inneholder ennå ikke den høyt verdsatte markedsprognosen på mellomlang og lang sikt for dyphavs gruvedrift, gasshydrater, fornybare energier (i tillegg til offshore vindkraft) og blå (marin) bioteknologi.

  Offshore olje og gass
  Offshore olje- og gassproduksjon er et av de viktigste bruksområdene for leverandørnæringen innen marin teknologi. Prosesskjeden består av letearbeid, produksjon, transport og behandling av olje- og gassressurser. Innovativ og miljøvennlig teknologi som brukes i planlegging, oppføring, produksjon, drift, vedlikehold og nedrigging av offshoreplattformer blir stadig mer viktig for å kunne sikre tilførsel av energi og råvarer.

  Maritim sikkerhet
  For det første er det et behov for å forhindre risiko for globale logistikkforsyningskjeder og maritim infrastruktur som havner og offshore vindturbiner, samt sørge for sikkerhet til sjøs og beskytte grenser. For det andre er det strenge krav til transportsikkerhet og ulykkesforebygging slik at alle ansvarlige personer må samarbeide tett. Organiseringen og gjennomføringen av maritime aktiviteter er som oftest underlagt sammensatte verne- og sikkerhetsbestemmelser, som krever tekniske overvåknings- og kontrollsystemer for å sikre et høyt sikkerhetsnivå og for å redusere risiko. Dette betyr at partnerskapet mellom landenes myndigheter og de berørte selskapene når det gjelder maritim sikkerhet må utvikles kontinuerlig. Ny teknologi innen navigasjon og overvåkning av havnetrafikk og -logistikk kan i stor grad bidra til økt trafikksikkerhet.

  Marine mineralressurser
  Marine mineralressurser kan stort sett bidra til å sikre behovene i tysk industri på lang sikt. I 2014 ble det importert mineralressurser verdt om lag 40 milliarder euro til Tyskland. Landet har siden 2006 hatt en letelisens for mangannoduler i Stillehavet og siden 2015 en konsesjon for leting etter polymetalliske sulfider i Det indiske hav. Gruvedrift på dypt vann blir bare vurdert dersom det kan bevises – med grunnlag i letefasen – at nødvendig teknologi og verktøy for gruvedrift er i førsteklasses stand og at dette utstyret er miljøvennlig og bærekraftig. En såkalt prøveboring for gruvedrift (PMT) brukes for å verifisere det ovenstående. Tyskland har et tett samarbeid med Den internasjonale havbunnsmyndigheten, og er en forkjemper for førsteklasses miljøstandarder.

  Offshore vindkraft og marin energi
  Offshore vindkraftprosjekter både i Nordsjøen og Østersjøen byr på en rekke muligheter for norske bedrifter. På lang sikt kan det være gunstig å samarbeide med tyske energiselskaper som E.ON, som Equinor gjør akkurat nå. Utnyttelsen av vindressurser på kysten av Tyskland har bare så vidt begynt. Den føderale regjeringen har høye forventninger til at offshore vindkraft skal bli en viktig del av energisammensetningen i framtiden.

  Marin energi som genereres ved hjelp av bølger, tidevann, havstrømmer samt saltinnhold og variasjoner i temperaturen, byr på muligheter som ikke kan ignoreres. Sammen med den tekniske utviklingen kan disse kildene til fornybar energi i framtiden bidra til Tysklands energiforsyning, samtidig som de har liten innvirkning på miljøet og kan bidra til å nå utslippsmålene i den internasjonale klimastrategien.

  Mobilitet og autonome teknologisystemer
  Autonome marine teknologisystemer dekker et bredt spekter av teknologi, prosesser, tjenester, produkter og systemløsninger for automatisert transport, overvåkning og vedlikehold. I framtiden vil det være et økende behov for fjernstyringssystemer eller systemer som er mest mulig autonome og har kompleks sensorteknologi. Tyskland følger med på utviklingen i Norge på dette området. Brukstilfeller som Yara Birkeland kan benyttes for kystfart eller innenlands skipsfart.

  Internasjonal konkurransedyktighet – bilateralt samarbeid kan være en løsning
  Maritime markeder er globale markeder: Mer enn 90 prosent av de tyske skipsverftenes årlige omsetning genereres i internasjonal forretningsvirksomhet. Eksportdelen av leverandørnæringen innen tysk skipsbygging er ca. 75 %, noe som gjør Tyskland verdensledende innen eksport på dette feltet. Den tyske handelsflåten ligger på en fjerdeplass blant de globale handelsflåtene. Basert på eiernasjonalitet ligger den tyske containerskipflåten på førsteplass etter internasjonal ranking. De tyske havnene ved sjøen og i innlandet er blant de beste terminalområdene i verden. Men de ligger i hard konkurranse med terminaloperatører i f.eks. Kina, Singapore og Midtøsten.

  Etter internasjonal målestokk domineres den tyske maritime sektoren av mellomstore bedrifter. Tysklands prosjekter innen leting etter olje og gass er begrensede (med unntak av Wintershall). Tyske selskaper opererer for tiden ikke som systemintegratorer på områdene offshore olje og gass, og det finnes få pilotprosjekter innenfor gruvedrift på dypt vann. Derfor er det svært viktig at Tysklands maritime næring utvider sitt internasjonale nettverk og er nærværende på internasjonale handels- og varemesser, men også at det gjennomføres videre samordning av internasjonale standardiseringsprosesser for å åpne opp nye eksportmarkeder og forretningsprosjekter. Alt dette byr på flere forretningsmuligheter for norske aktører i den maritime næringen.

  For mer informasjon, vennligst kontakt: 
  Jana Mennig
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Tyskland
  jana.mennig@innovationnorway.no