Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tysklands nasjonale hydrogenstrategi

  Utsikt over jordelanskap fra et lite fly
  Paul Bienek

  Tyskland vil samarbeide internasjonalt for å oppnå mål i ny strategi.

  10. juni publiserte tyske myndigheter sin nasjonale hydrogenstrategi. Strategien viser hvordan Tyskland skal nå sine klimamål for 2030, og hvordan dette vil gjøre landet karbonnøytralt.

  Strategien beskriver steg som må tas for å gjøre hydrogen konkurransedyktig og for å fremme teknologiutvikling og stordriftsfordeler. Et av de første målene er å installere fem gigawatt elektrolysekapasitet innen 2030, og ti gigawatt innen 2040.

  Vil bedre rammevilkårene

  Myndighetene vil skape insentiver for å utvikle et innenlandsk marked for hydrogenteknologi. Strategiske markeder er hydrogenproduksjon, industri, transport og oppvarming. For disse markedene vil rammeverk og finansieringstiltak bli utarbeidet. Det er planlagt å bedre rammevilkårene for å sikre effektiv bruk av fornybar energi og å fjerne skatter og avgifter fra energi brukt til hydrogenproduksjon.

  Myndighetene jobber også med å involvere operatører av elektrolysører og gass, eller strømnettoperatører for å skape nye forretnings- og samarbeidsmodeller. Dette skal tiltrekke seg investeringer i teknologi og infrastruktur, særlig ved bygging av elektrolysører i kombinasjon med havvindproduksjon. Produksjon av fornybar energi til havs og på land vil få tildelt syv milliarder euro i støtte.

  Ulike satsingsområder

  Tyskland har fra før av startet finansiering av hydrogen- og brenselcelleprosjekter. I 2019 testet de såkalte real-laboratoriene anvendelse og oppskalering av hydrogen. Andre piloter, forsknings- og finansieringsprogrammer og prosjekter er relatert til EUs Horisont Europa og internasjonale partnerskap.

  På EU-nivå planlegges det et partnerskapstiltak for sjøtransport uten utslipp i det nye Horisont Europa-programmet. Målet her er å utvikle et nullutslippsfartøy med lukket syklus. Dette faller under det tematiske området ‘Maritime.Green’ (grønn skipsfart) som angitt i Maritime Research-programmet.

  Internasjonalt samarbeid

  I strategien står følgende: "For at hydrogen skal bli en sentral komponent i vår de-karboniseringsstrategi, må hele verdikjeden - teknologi, produksjon, lagring, infrastruktur og bruk, inkludert logistikk og viktige aspekter ved kvalitetsinfrastruktur - vurderes".

  Hvis Tyskland ønsker å nå sine ambisiøse mål, vil samarbeid med potensielle leverandører og importører av hydrogen og med teknologileverandører på internasjonalt nivå være viktig. Ytterligere to milliarder euro vil bli gitt for å sikre internasjonalt samarbeid innen hydrogen.

  Mer informasjon

  Er du interessert i å høre mer om prosjekter som faller inn under tiltakene i Tysklands hydrogenstrategi?

  Kontakt Gerda Geyer, Innovasjon Norge.