• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Jordans Tollvesen

  Transittid med containerskip Oslo - Aqaba er 20-25 dager.

  Forsendelser over de israelske havnene Haifa og Ashdod kan være en mulighet. Brukbart veinett mellom de store handelssentrene. Veinettet er under utbygging, likeledes jernbanenettet. I prinsippet skal all transport sjøveien til Jordan gå via Aqaba-havnen.

  Jordan er et viktig transittland for forsendelser til Irak.
  Risikoen knyttet til innlandstransport i Jordan vurderes generelt som betydelig.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Aqaba (King Hussein Intranstional Airport) og Amman (Queen Alia International Airport)

  Importhavner
  Aqaba.

  Frisoner
  Det finnes 5 statlige frisoner og i overkant av 30 private. I tillegg er det ordninger for bearbeiding av varer i såkalte "Qualified Industrial Zones".
  Ordningen med frisoner forvaltes av "Jordanien Free Zones Corporation".

  Frihandelsområder
  EFTA har inngått frihandelsavtale med Jordan. Avtalen gir tollnedsettelser eller tollfritak for en rekke varer med opprinnelse i EFTA ved handel med Jordan.
  Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med opprinnelsesreglene i EØS-avtalen og de inneholder det nye EUR-MED konseptet. For å oppnå tollfordelene i avtalen må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis som kan være et varsertifikat EUR.1, et varesertifikat EUR-MED, en fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED.

  Ved eksport av norske produkter skal "NO" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.
  EU har også en frihandelsavtale med Jordan.

  Opprinnelsesregler
  For å oppnå tollfordeler til Jordan må opprinnelsesreglene være overholdt. Opprinnelsesreglene bestemmer hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å benytte i produksjon av en ferdigvare og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides for at en vare kan oppnå opprinnelsesstatus.

  EUR-MED området.
  Jordan er med i EUR-Med systemet. Dette er en utvidelse av det pan-europeiske frihandelsområdet. Ordningen gjelder for EFTA, EU, Færøyene, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Tunisia, det Palestinske selvstyreområdet og Tyrkia. Det pågår også en prosess for videreføring av systemet ovenfor Algerie.

  Fortolling og lagring
  Fortolling foretas elektronisk og kan utføres av vareeier, speditører eller andre personer. Varer som ikke er tollklarert innen syv dager etter ankomst blir overført til statlig tollager hvor de kan lagres i inntil tre måneder. Etter denne perioden kan varene bli solgt på auksjon.
  Forlengelse av lagringstiden er mulig hvis varepartiet overføres til privat tollager/frisone som står under tollmyndighetenes oppsyn.

  Innenfor statlige lagre kan en viss form for produksjon foretas.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig tollfritt forutsatt at de blir gjenutført innen 90 dager. Sikkerhet kreves i form at toll og avgifter som blir refundert ved gjenutførsel. Proformafaktura skal utstedes og påføres "Samples without any commercial value" og/eller "For customs purposes only".

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /
  Flickr

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Amman
  25 Damascus Street
  Abdoun, Amman


  KONTAKT AMBASSADEN

  På tross av uroligheter i regionen har Jordan de siste årene hatt et stabilt forretningsklima, og fungerer derfor for mange bedrifter som et knutepunkt i Midtøsten. Jordan er helt avhengig av import av flere typer råvarer som olje og gass, energi, mat, tekstiler og ferdigproduserte varer. Sektorer av interesse for norsk næringsliv er bygg og anlegg og varetransport, samt at det satses på oppbygging av IT-industrien i landet.

  Jordan har begynt å investere mye i både vind- og solenergi for å dekke energibehovet. IT har vokst de siste årene, og det er muligheter innen vanndistribusjon og helsesektoren, spesielt innen e-helse.

  Situasjonen i regionen er til tider uoversiktlig, noe norske selskaper bør ta i betraktning og vurdere hvordan dette påvirker deres drift. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.