Import- og handelsforhold

Importrestriksjoner
Alle importører må være registrert hos skattemyndighetene og tollmyndighetene med VAT (Value Added Tax) nummer og TIN (Taxpayer Identification Number).

Noen varer er lisenspliktige, dette gjelder blant annet noe farmaprodutker, gjødsel, leketøy og telekommunikasjonsutsyr. Er varene lisenspålagte er det IECD (Import and Export Control Department) som utsteder disse.

De fleste varer kan innføres uten restriksjoner.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det er ingen krav om forhåndinspeksjon av vare.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Juridisk system
Basert på en kompleks blanding angloamerikansk rett, tyskromersk rett og islamsk rett.

Leveringsbetingelse
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, og nøyaktig sted for overlevering av varene. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold tilrås en viss tilbakeholdenhet med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et bevislig fungerende nettverk for innfortolling og innenlandstransport.

/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy in Colombo
49 Buller's Lane
Colombo 07
Sri Lanka

KONTAKT AMBASSADEN

Handelen mellom Norge og Sri Lanka har økt jevnt de siste årene. Norsk import fra Sri Lanka økte fra NOK 180 millioner i 2010 til NOK 375 millioner i 2017. I samme periode økte norsk eksport fra NOK 49 millioner til NOK 53 millioner.

Det er mange investeringsmuligheter på Sri Lanka, særlig innen IKT, turisme, tekstil, maritim sektor og olje og gass. Statens pensjonsfond utland investerte for første gang i srilankiske bedrifter i 2015. I 2016 doblet Pensjonsfondet investeringene fra USD 31 millioner til USD 65 millioner.

Den srilankiske regjeringen satser sterkt på å åpne opp økonomien for internasjonal kapital, men rangeres likevel lavt på Verdensbankens «Ease of Doing Business» liste. Faktorer som trekkes fram som utfordrende for utenlandske bedrifter er blant annet uklare regler knyttet til eiendomsrett og rettigheter ved kontraktsbrudd.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.