Betalingsforhold

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner.

Kredittinformasjon
Kredittinformasjon er tilgjengelig og kan betraktes som god.

"The Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services" (AJPES), samt det slovenske handelskammeret, publiserer en del finansiell informasjon på slovenske foretak. Det finnes informasjon fra 1994 og utover.

Selskaper som for eksempel IBon kan mot en liten avgift oppgi kredittopplysninger og annen informasjon om slovenske foretak.

Det slovenske handelskammer publiserer grunnleggende informasjon om slovenske bedrifter, dette er en tjeneste som er gratis.

Åpen regning
Forekommer. Vanlig kredittid er 30-60 dager, denne overskrides imidlertid ofte. Anbefales kun ved etablerte handelsforhold.

Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 28 dager
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 4 dager
Tap i prosent av total omsetning: 3,3 %

Dokumentinkasso
Forekommer ved mindre leveranse. Anbefales generelt ikke.

Remburs
Bekreftet og ugjenkallelig remburs, betalbar i norsk bank, anbefales ved nye forretningspartnere og store kontrakter eller dersom det råder tvil om kundens kredittverdighet.

Garantier
Både O/D og P/B-garantier forekommer.

Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
AteradiusÅpen.
Euler HermesÅpen. 
Trygg forsikringÅpen.
Coface
: Åpen.

Morarente
Morarenten er ECBs referanserente pluss 8 % dersom ikke annet avtales i kontrakten.

Påminnelse- og inkassorutiner
Ved utelatt betaling er vanlig praksis å sende 3 skriftlige betalingspåminnelser før saken tas videre til inkasso. Purregebyr er ikke vanlig.

Eiendomsrettsforbehold
Eiendomsrettsforbehold skal være skriftlig og attesteres.

Rettslig oppfølging
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Slovenia om iverksetting av privatrettslige dommer.

Slovenia har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Foreldelsfrist 
Fem år.

Veksel
Veksel forekommer.

Annet
Ny lovgivning innføres i høyt tempo på mange forskjellige områder. Slovenias kredittverdighet forbedres stadig. Rasjonaliseringer gjøres innen bankvesenet for å lette handelstransaksjoner.

Slovenia har tiltrådt EU-direktivet om bekjempelse av sene betalinger.

/