• EN
 • Logg inn
 • Transport og tollforhold

  Benins Tollvesen

  Transittid med containerskip Oslo - Cotonou er 25-30 dager. 

  Nesten all innførsel til Benin går over Cotonou, som også er en viktig transitthavn for forsendelser til Niger og delvis også til Nigeria. Veinett under utbygging, men over 80% er ennå ikke asfaltert. Visst jernbanenett som kan være et alternativ til veitransport. 

  Tollflyplasser
  Hovedflyplassen er The International Airport of Cotonou. 

  Importhavner
  Cotonou og Porto Novo

  Transportforsikring
  Transportforsikring for varer som eksporteres til Benin må tegnes i det nasjonale forsikringsselskapet, "Société Nationale d'Assurances et Reassurances", SONAR.

  Frisoner
  Ingen.

  Frihandelsområder
  Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til hhv. EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Fortolling og lagring
  Varer som kommer med skip eller fly, skal innfortolles elektronisk senest 24 timer etter ankomst gjennom "Singel Window for Foreign Trade" (Guichet Unique du Commerce Extérieur - GUCE). Varer som ikke tollklareres øyeblikkelig ved ankomst, overføres til tollager, hvor de kan lagres i inntil 4 måneder. Etter denne perioden kan varene bli solgt på offentlig auksjon.

  Produkter kan innføres enten tollfritt eller til en redusert tollsats hvis de skal benyttes i produksjon for eksportvarer fra Benin.

  En del irregulær innfortollingspraksis er observert. Det er derfor viktig å ta nødvendige forholdsregler blant annet når det gjelder valg av leveringsbetingelser og betalingsformer. 

  Vareprøver
  Vareprøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt og bør merkes "No commercial value" eller "Aucune valeur commerciale". Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import.

  ATA-Carnet
  Kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Den norske ambassaden i Nigeria er sideakkreditert Benin
  54 T.Y. Danjuma Street
  Asokoro
  Abuja 

  DEN NORSKE AMBASSADEN I Abuja

  Benin er ett av Afrikas mest stabile demokratier og et spennende marked i utvikling. Den sittende regjeringen har satt konkrete mål for å bekjempe korrupsjon og forbedre infrastruktur, forretnings- og investeringsmulighetene i landet. Benin ønsker også å styrke sin turistsektor.

  Reformene som er gjennomført, har ført til at landet har klatret på Verdensbankens "Ease of doing business"-indeks. Noen av de medvirkende faktorene er effektivisering av inn-fortollingssystemet og investeringer i infrastruktur som jernbane, veier, havner og kraftforsyning.

  Likevel er det fortsatt store utfordringer knyttet til handel med Benin på grunn av høy korrupsjon.

  Mulighetene for norsk næringsliv i Benin er fortrinnsvis innenfor akvakultur (teknologi), olje og gass, fornybar energi og utstyr til fiskeri- og landbruk.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.