Produktkrav

Det er spesielle produktkrav til enkelte produktkategorier:

  • Matvareprodukter: Omfattende bestemmelser i Australian Food Standard Code.
  • Maskiner, aparater, o.l.: Omfattende sikkerhets- og kvalitetsbestemmelser.
  • Elektriske maskiner og utstyr: En rekke av disse varene krever godkjennelse iht. standarder utarbeidet av Standard Association of Australia.
  • Leketøy: Spesielle sikkerhets- og merkekrav.

Standarder
Australia er fullt medlem av ISO.
Australias standard organisasjon er Standard Association of Australia.

Immaterielle rettigheter
Australia er med i WIPO. Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

Merking av varer
The Commerce (Imports) Regulation gir merkingforskrifter og bestemmelser om opprinnelsesmerking for en rekke varer. Dette gjelder bl.a. for drikkevarer, matvarer, medisinske varer, kosmetikk, tekstiler, sko, byggematerialer, smykker, porselen, emaljerte produkter, elektriske artikler, tobakk og leketøy. 

Egne bestemmelser for emballering av farmasøytiske produkter (The Code of Tamper-Evident Packaging of Therapautic goods). 

Varemerking må blant annet inneholde opplysninger på engelsk om varetype, mengde, mål, vekt, kvalitet, renhetsgrad, opprinnelsesland, fabrikant, framstillingsmåte, emballering og sammesetning av varen. Alt må være tydelig merket og godt lesbart.

Eksportør må samarbeide tett med importør i forkant for å sikre riktig merking i henhold til australsk lov.

/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy
17 Hunter Street, Yarralumla
Canberra ACT 2600
Australia


KONTAKT AMBASSADEN

Australia er verdens 12. største nasjonaløkonomi målt i BNP. Nærheten til det asiatiske markedet, høyt utdannet arbeidsstokk, konkurransedyktig selskapsskatt og et stabilt politisk system gjør landet til et attraktivt marked for norsk næringsliv. 
 
Den australske økonomien er hovedsakelig basert på utvinning og eksport av naturressurser. Australia er verdens niende største energiprodusent, og ventes å bli den ledende LNG-eksportøren innen 2020. Regjeringen har investert betydelige beløp i australske olje/gass-prosjekter, og internasjonale teknologibedrifter er høyt etterspurt. Det er store muligheter for norsk ekspertise og teknologi. 
 
Andre bransjer av særlig interesse er fornybar energi (vind/sol/bioenergi), maritim sektor, utdanningssektoren, helsesektoren og forsvarsindustrien.