Betalingsforhold

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner.

Kredittinformasjon
Årsregnskap og Payment Score er tilgjengelig. 
Vær oppmerksom på at banksektoren er meget tilbakeholden med å gi fra seg opplysninger uten kundens samtykke. 
Bedrifter er også gjennomgående lite villige til å gi fra seg opplysninger om sin finansielle situasjon.

Åpen regning
Vanlig. Kredittid 30-50 dager. Kassarabatter forekommer. Størrelsen varierer. 

Gjennomsnittlig avtalt kredittid er 20 dager.
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse er - dager.
Kredittap i % av total omsetting er 3,10 %.

Dokumentinkasso
Vanlig.

Remburs
Anbefales ved store kontrakter og med nye forretningspartnere.

Garantier
O/D- og P/B-garantier forekommer, både i form av direkte-garantier og bank-til-bank garantier.

Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Ateradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.
Coface: Åpen.

Morarente
Lovfestet morarente er ECBs referanserente pluss 8 %. Morarente faktureres imidlertid sjeldent.

Påminnelse- og inkassorutiner
Tre-fire påminnelser, inkassokrav og telefonsamtale. Deretter rettslige tiltak. Purregebyr og inkassokostnader faktureres vanligvis ikke. Anbefalt tid fra forfalt faktura til inkasso er 60 dager.

Eiendomsrettsforbehold
Eiendomsrettsforbehold bør være skriftlig.

Rettslig oppfølging
Brüsselkonvensjonen om dommer på privatrettens område gjelder for Irland. 

Irland har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Foreldelsfrist 
Normalt seks år. I praksis meningsløst da bedrifter kan opphøre og gjenoppstå med nytt navn fra dag til dag.

Bruk av veksel
Vekselprotest skal gjøres på forfallsdagen. Noen publisering av protesten forekommer ikke. Stevning overfor domstol kan skje umiddelbart etter at protesten er gjort. Retten til stemning opphører etter 6 år. Ved stemning foreligger ingen ytterligere tidsbegrensning.

/
Diogo Palhais

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy in Dublin
34 Molesworth Street
Dublin 2
Irland

KONTAKT AMBASSADEN

Irland og spesielt Dublin har utviklet seg til en «hub» for store amerikanske multinasjonale selskaper og også mindre bedrifter innenfor teknologi og IT. Irland tilbyr en engelsktalende, høyt kvalifisert og internasjonal arbeidskraft med en lav selskapsskatt. 

Irland har en rekke ganger blitt kåret som et av de mest næringslivsvennlige landene i EU. På tross av at det irske markedet er relativt begrenset, etablerer en rekke internasjonale selskaper seg her for å få tilgang til EU-markedet.

Norsk næringsliv er til stede innenfor IT/teknologi, luftfart, energi, havrelaterte næringer (inkludert fiskeoppdrett) og landbruk. Det er potensiale for norske bedrifter innenfor alle disse områdene.