Import- og handelsforhold

Importrestriksjoner
De fleste varer kan innføres uten innførselsrestriksjoner.

Sentralbanken (Ukraina National Bank) har gjort innstramminger i forbindelse med forskuddsbetalinger på importkontrakter som de mener har ført til kapitalflukt ved å implementere Resolution 124. Den ukrainske banken må ha en autorisasjon (tillatelse) fra National Bank i Ukraina for å kunne gi forskudd som overstiger 50 000 USD. Utbetaling under denne grensen krever ingen tillatelse. Dersom man benytter remburs kreves det heller ingen tillatelse sålenge rembursen er bekreftet gjennom førsteklasses utenlandsk bank. Det kreves remburs ved kontrakter som overstiger 1 000 000 USD, og skal også være bekreftet av førsteklasses utenlandsk bank.

For bestemte varer gjelder kvoter eller lisenskrav. Av varer underlagt innførselslisens er blant annet en del teknisk utstyr, medisinske, farmasøytiske og veterinærprodukter samt næringsmidler. For varer der innførselslisens kreves må lisensnummeret påføres alle handelsdokumenter.

En rekke varer er dessuten underlagt sertifiseringskrav.
For mer informasjon se under punktene Produktkrav samt Eksportdokumenter.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd. 

Juridisk system
Det juridiske systemet er basert på tyskromersk rett.

Leveringsbetingelse
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

/

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Royal Norwegian Embassy
Vul. Striletska 15
01901 Kyiv
Ukraina

KONTAKT AMBASSADEN

Ukrainas regjering jobber med å gjennomføre tiltak for å integrere landet med EU og gjøre landet mer konkurransedyktig internasjonalt. Likevel har Ukraina fortsatt store utfordringer da de utviklingsmessig befinner seg langt under vestlige standarder. Russlands annektering av Krimhalvøya i 2014 og militære handlinger i Øst-Ukraina har gjort den økonomiske situasjonen enda mer utfordrende.

Ukraina rangeres under det regionale gjennomsnittet på Ease of Doing Business til Verdensbanken med en plassering på 76, og som nr. 130 av 180 land i Transparency International Korrupsjonsrating 2017. Likevel har gjennomførte reformer de siste årene gjort det enklere å betale skatter og avgifter, skaffe byggetillatelse, samt sikre bedre beskyttelse av investorer.

Ukraina er en av verdens største produsenter av korn og kornprodukter. For norsk næringsliv er det muligheter innen jordbruk og tilhørende utstyr, vanningsutstyr, medisinsk utstyr, fornybar energi og energieffektivisering, IKT, fisk og fiskeoppdrett.

Lån og bevilgninger fra IMF har vært av stor betydning for å holde ukrainsk økonomi flytende de siste årene.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.