• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Gjeldene valuta restriksjoner innebærer en grense på 250 000 EUR per dag per importør. Dette kan føre til vanskeligheter for greske selskaper å betale utenlandske leverandører.

  Kredittinformasjon
  Årsregnskap er bare tilgjengelig for børsnoterte aksjeselskaper. Betalingsanmerkninger er ikke offentlige.

  Åpen regning
  Forekommer. Vær forsiktig, og gjøre kredittvurdering. Kredittid på 30-90 dager. Forskuddsbetaling kun etter tilstand fra Bank of Greece. Kassarabatter forekommer.

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 40 dager
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: - dager
  Tap i prosent av total omsetning: 2,14 % 
  Merk at dette gjelder for private selskaper, det er betydelig lenger kreditttid og betalingsforsinkelse fra offentlige selskaper. 

  Dokumentinkasso
  Anbefales. Vanlig. Kredittid 30-120 dager. 85% under inkasso og 15% under remburs forekommer også relativt ofte.

  Remburs
  Vanlig. Anbefales for nye forretningsforbindelser og store kontrakter eller dersom det er tvil om kundens kredittverdighet. Kjøpere forsøker ofte å unngå remburs da dette medfører høyere kostnader. Importørene foretrekker ofte å stille garanti framfor å åpne remburs.

  Garantier
  O/D-garantier forekommer. Både direkte og indirekte garantier.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  AteradiusÅpen
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: På forespørsel.

  Morarente
  Lovfestet morarente er ECBs styringsrente pluss 8 %.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Påminnelser via brev og telefonsamtale. Personlig kontakt med kjøperen er viktig.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold kan tas overfor kjøperen.

  Rettslig oppfølging
  Brussel-konvensjonen om dommer på privatrettens område gjelder for Hellas.

  Hellas har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Normalt fem år.

  Veksel
  Protest av veksel skal skje innen åtte dager fra forfallsdagen. Ingen publisering eller anmerkning. Via et spesielt register går det an å få vite om det har blitt protestert veksler mot en bedrift.

  Importøren utsteder ofte "promissory letters", som ikke er veksler, men enkle gjeldsbrev, og som følgelig ikke kan protesteres. For å være gyldig må "Promissory Note" utstedes på en gresk blankett og utstyres med et vekselstempelmerke. 

  Veksler avaliseres ikke av greske banker. Man må be om separat garanti. Aksepten gjelder ikke uten at vekselstempelmerke er vedheftet. Dersom importøren ønsker å betale mot "Promissory Letter", be da alltid om en bankgaranti som sikkerhet.

  /
  Oleskii Khodakivskiy

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Athens
  Hatziyianni Mexi 5
  GR-115 28 Athens
  Greece

  KONTAKT AMBASSADEN

  Til tross for at den greske økonomien befinner seg i en vanskelig situasjon, er det utsikter til forsiktig vekst. Energi, shipping og akvakultur er sektorer med betydelig potensial som kan være interessant for norske investeringer, kompetanse og samarbeid.

  Shipping er en framtredende og dynamisk sektor i den greske økonomien. Norske selskaper vil kunne finne interessante muligheter både innen assuranse, finansiering, klassifisering og skipsmegling. Leverandørindustrien til den maritime næringskjeden inneholder også mange ulike muligheter. Hellas har perspektiver for offshore energiutvinning som på sikt vil kunne gi grunnlag for norske næringsinteresser

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Hellas. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Hellas. Programmet er forvaltet av Innovasjon Norge. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.