Betalingsforhold

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner når det gjelder import til Island. Ved eksport fra Island er det restriskjoner på eksportinntekter og kapitaltransaksjoner.

Kredittinformasjon
I følge lov skal informasjon om bedriftenes årsoppgjør være offentlig. I praksis følges loven likevel kun av børsnoterte selskap. Regnskap kan bestilles fra RSK

Åpen regning

Forekommer. Kredittid 30-60 dager. Kassarabatter 5%. Kassarabatter gis som regel bare ved kjøp av kapitalvarer og ved omgående betaling. Kredittsjekk anbefales.

Dokumentinkasso
Vanlig. Kredittid 90 dager, men varierer noe avhengig av bransje. Visse betalingsforsinkelser forekommer.

Remburs
Anbefales for høyere beløp og overfor nye forretningsforbindelser.

Garantier
Både O/D- og P/B-garantier forekommer, likeledes direkte og indirekte garantier.

Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Ateradius: Åpen.
Euler Hermes: Vurdering fra sak til sak. 
Trygg forsikring: Åpen.
Coface: Åpen.

Morarente
Den lovfestede morarenten vedtas av sentralbanken en gang i måneden og er basert på gjennomsnittlige utlånsrenter. Partene kan ikke seg imellom avtale høyere rentesats enn den lovfestede.

Påminnelse- og inkassorutiner
To påminnelser. Inkassokrav med etterfølgende telefonsamtale, rettslige tiltak. Domsavgjørelse innen ett år.

Eiendomsrettsforbehold
Ingen sikre opplysninger.

Rettslig oppfølging
Vanligvis fire år, ti år for domsavgjørelser.

Foreldelsfrist 
Lugano-konvensjonen om dommer på privatrettens område gjelder for Island.

Island har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

/
Tim Wright

AMBASSADE / GENERALKONSULAT

Kongelig Norsk Ambassade
Fjólugata 17
IS-101 ReykjavikKONTAKT AMBASSADEN

Islands økonomi har de siste årene gjennomgått en formidabel gjenoppbyggingsprosess og næringslivet står sterkere enn noensinne. Det er store muligheter for internasjonale aktører, både som investorer og leverandører av forbruksvarer og utstyr til fiskeriene/fiskeflåten.

Oppdrettsnæringen er voksende og i løpet av de siste par årene har flere norske selskaper gått inn på eiersiden i ulike oppdrettsselskap. Det er stort behov for norsk kompetanse og teknologi i hele verdikjeden.

Tidligere har valutarestriksjonene vært en stor inngangsbarriere for utenlandske selskaper. Fra 1. januar 2017 skal disse for alle praktiske formål være opphevet. Normalisering av rammen for fri flyt av kapital gjennom EØS-regelverket gjør det mer attraktivt for utenlandske interessenter å investere i Island.