• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Til tross for at lovfestet innleveringstid for årsregnskap er fem måneder fra årsregnskapsavslutning, er bedriftene som oftest sene med å sende regnskapet til handelsregisteret.

  Åpen regning
  Vanlig. Kredittid 40-90 dager. Kassarabatt forekommer og størrelsen varierer, ca 2% ved 30 dager. Det er anbefalt å gjøre en kredittvurdering, dersom man er i tvil krev forhåndsbetaling.  

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 53 dager
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 12 dager
  Tap i prosent av total omsetning: 2,21 %

  Portugiske kjøpere er blant de tregeste betalerne i EU. Factoring kan være en interessant mulighet ved salg til Portugal.

  Dokumentinkasso
  Anbefales. Kredittid inntil 120 dager.

  Remburs
  Anbefales for store kontrakter og med nye forretningspartnere. Importører aksepterer vanligvis bekreftede remburser.

  Garantier
  Både O/D- og P/B-garantier forekommer.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Morarenten er satt lik den europeisk sentralbankens styringsrente pluss et påslag på 8 %. Morarente benyttes imidlertid sjelden i praksis.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Purringer skjer via brev og telefonsamtaler. Purregebyr er uvanlig. Anbefalt tid fra forfalt faktura til inkasso er 120 dager.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold kan anvendes mellom partene og bør være skriftlig.

  Rettslig oppfølging

  Brusselkonvensjonen angående domstolers myndighet og iverksetting av dommer på privatrettens område gjelder. Portugal har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist
   
  Generelt 20 år.

  Veksel
  Veksel skal protesteres til notarius publicus innen to dager etter forfall. Forretningsbankene varsles av sentralbanken ved ikke-betalte veksler.

  /
  Martah Dominguez, Unsplash.com

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy
  Avenida D. Vasco da Gama 1 
  P-1400-127 Lisboa
  Portugal


  KONTAKT AMBASSADEN

  Portugals økonomi har de siste årene vært stabil og svakt styrkende. Den positive utviklingen er blant annet synlig på det private konsumnivået som er stigende. 

  Fisk og fiskeprodukter står sentralt i Norges næringsrelasjoner med Portugal. Det er betydelig betalingsvillighet for gode sjømatprodukter. Det er stort fokus på havrelatert næringsutvikling og Lisboa skal etablere en innovasjons- og utviklingspark for marin og maritim forskning. Norge anses som en interessant investor og partner. Blå vekst og grønn vekst blir et satsningsområde under EØS-midlene 2014-2021.

  Det er positiv utvikling i turistnæringen og annen tjenesteyting. Tekstil- og skoindustrien er igjen i ekspansjon. Produksjonen rettes i økende grad inn mot høykvalitetsmarkeder, hvor produktutvikling og design ofte skjer i andre land, inkl. Norge.