• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Kredittinformasjon
  Kredittinformasjon er sjelden tilgjengelig på andre selskap enn AG (AG er forkortelse for Aktiengesellschaft). Dette gjør det vanskelig å gjøre økonomiske vurderinger av bedriftene. I mange tilfeller inneholder opplysningene beregnede omsetnings- og resultattall. Betalingsanmerkinger er ikke offentlige.

  Åpen regning
  Vanlig. Kredittid 8-30 dager. Til kjøpere på detaljistnivå bevilges ofte 60-90 dager netto.
  Kassarabatter 2-4 % per 10 dager. Vanlig med en eller flere oppsamlingskonti i tysk bank.

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 24 dager
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 5 dager
  Tap i prosent av total omsetning: 1,64 %

  Dokumentinkasso
  Anbefales i visse tilfeller.

  Remburs
  Anbefales for store kontrakter og med nye forretningspartnere.

  Garantier
  Både O/D- og P/B-garantier, samt indirekte og direkte garantier anvendes.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Lovbestemt morarente er 7 % over basisrenten som settes av den europeiske sentralbanken. Ved avtale kan en annen rate benyttes, men store avvik er ikke anbefalt.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Normalt tre påminnelser med to til tre ukers mellomrom. Purregebyr er vanlig. Telefonoppringninger, kravbrev, inkassomeldinger og rettslige tiltak. Anbefalt tid fra forfalt faktura til inkasso er 90 dager. Domsavgjørelse innen ett år.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold for løsøre inntil selger har fått betaling innrømme etter tysk rett.
  Forbeholdet må angis ved inngåelsen av kjøpsavtalen eller senest før leveranse.

  Eiendomsrettsforbehold kan deles i tre ulike grupper:
  1. Enkelt eiendomsrettsforbehold som for eksempel kan lyde: "Die Ware bleibt bis zur vollen Zahlung Eigentum des Verkäufers."
  2. Forlenget eiendomsrettsforbehold. Sikter mot å beskytte en selger som ikke får betalt og i tilfelle varene selges videre eller bearbeides av kjøperen.
  3. Utvidet eiendomsrettsforbehold. Eiendomsretten går ikke over til kjøperen før både fakturaen er betalt og kjøperen har gjort opp for annen gjeld.

  Det er mulig å kombinere de tre formene for eiendomsrettsforbehold. Det er ikke krav om offentlig tinglysning eller registrering. Innovasjon Norges kontor i Tyskland kan være behjelpelig med formulering av krav om eiendomsrettsforbehold.

  Rettslig oppfølging
  Brusselkonvensjonen om domstolers myndighet og iverksetting av dommer på privatrettens område gjelder. Tyskland har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Tre år for bedrifter, 30 år ved dommer.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Som største marked i EU og med sin økonomiske, politiske og kulturelle tyngde, er Tyskland et marked som er interessant for svært mange norske bedrifter. Over 10 prosent av Norges fastlandseksport går i dag direkte til Tyskland, og tyskere er den største gruppen utenlandske turister i Norge. For norsk næringsliv er de største markedsmulighetene i Tyskland innen energi og miljø, smart-løsninger av alle slag, forsvar, bioøkonomi, maritim/havrom, reiseliv, kreative næringer, ferdigvarer samt fisk og sjømat.

  Tyskere verdsetter høy kvalitet, godt design og innovasjon, med merkbare forskjeller mellom nord og sør, øst og vest. Dette er tydeligst i konsumentmarkedet hvor det vil være ulike forbrukermønster, levevilkår, økonomi og interesser i de forskjellige delene av landet. Det kan derfor lønne seg å starte med eksport til ett område av Tyskland av gangen.

  Global Competitiveness Index ligger Tyskland på 3. plass av 140 land. World Economic Forum utnevner Tyskland som den mest innovative økonomien. I Tyskland, og spesielt i Sør-Tyskland, er industri 4.0, IoT og kunstig intelligens nøkkeldrivere. Sør-Tyskland er også hjemsted til mange industrigiganter som må takle de drastiske endringene i dagens industrilandskap. Norske bedrifter kan spille en avgjørende rolle her ved å komme med innovative løsninger, samt dra nytte av lokal kunnskap, industrialisering og global skalering.

  Kontorene i Hamburg og München dekker det tyskspråklige området som inkluderer Tyskland, Østerrike og tysktalende deler av Sveits. Området utgjør et kjerneområde i Europa med nær 100 millioner innbyggere og forbrukere med høy til svært høy kjøpekraft og ulike relevante behov som matcher godt med styrkene til norsk næring i Europa.