Betalingsforhold

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner.

Kredittinformasjon
Årsregnskap er tilgjengelig for stort sett samtlige aksjeselskap. 
Betalingsanmerkinger er offentlige.
Betalingsinformasjon kan også hentes via internett.

Åpen regning
Vanlig. Kredittid 30-60 dager. Kassarabatt uvanlig, men forekommer i noen bransjer. 
Forsinket betaling normalt ikke noe stort problem.

Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 29 dager
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 4 dager

Dokumentinkasso
Forekommer. 

Remburs
Remburs er ytterst uvanlig i handelen mellom Sverige og Norge, men er en mulighet for store kontrakter og overfor nye forretningsforbindelser.

Garantier
S/B-garanti forekommer. Både indirekte og direktegarantier er vanlige.

Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Ateradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.
Coface: Åpen.

Morarente
Morarente er sentralbankens styringsrente pluss 8%.

Påminnelse- og inkassorutiner
En til to påminnelser, søknad om betalingsforelegg (summarisk prosess via den berørte Kronofogdemyndigheten). Utpantingsdokument: kjennelse. Utstedes etter kunngjøring. Stevning utferdiges når en fordring er omtvistet, det vil si når skyldneren ikke godkjenner fordringen.

Eiendomsrettsforbehold
Salgspant for løsøre er mulig og skal være skriftlig. Denne muligheten gjelder ikke om varen leveres for å selges videre.

Rettslig oppfølging
Rettslig oppfølging: Lugano-konvensjonen om domstolers myndighet og iverksetting av dommer på privatrettens område gjelder.

Foreldelsfrist 
Ordinær foreldelsesfrist er 3 år. For saker der det foreligger dom, rettsforlik eller gjeldsbrev er fristen 10 år.

/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
Stockholm
Den norske ambassaden i Stockholm

Som vår nærmeste nabo er Sverige vår viktigste handelspartner både på import- og eksportsiden. Med store markedsmuligheter innenfor turistsektoren, helse- og omsorgssektoren, bioøkonomi, smarte samfunn og IKT/kunstig intelligens har norske eksportører store muligheter rett over grensen. 
 
Sverige har en sterk økonomi som er fordelt på mange sektorer og er rangert som en av verdens mest innovative økonomier. 
 
I den svenske businesskulturen legges det større vekt på detaljer, delegering og langsiktige relasjoner. Svenskene er opptatt av å eliminere fremtidig risiko gjennom å skape langsiktige forretningsforbindelser, og vurderer derfor bedriften og forslaget nøye.