• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Rubelen er fullt konvertibel. Ingen restriksjoner foreligger i kommersielle kontrakter, men det er krav til dokumentasjon. For alle betalinger mellom russiske og utenlandske bedrifter kreves det dokumenter som bekrefter handelen ( f.eks faktura, avtale etc). Disse dokumentene skal presenteres av det russiske selskapet til deres egen bank i Russland.

  Det er ikke lenger krav om "Passport of the Deal" for internasjonale transaksjoner i Russland. Det russiske selskapet skal istedenfor registrere kontrakten i an autorisert bank i Russland. En slik registrering kreves hvis kontraktsverdien overstiger 3 millioner rubler (ca. 39 tusen euro) for importkontrakter og 6 millioner rubler (ca. 78 tusen euro) for eksportkontrakter. Kontraktsverdien fastsettes på den dagen kontrakten er signert eller de siste endringene i kontrakten er gjort. 

  Kredittinformasjon
  Russiske bedrifter må sende årsregnskaper til den State Statistics Commitee (Føderale tjenesten) for statlig statistikk innen 90 dager etter regnskapsavslutning. Det kan likevel være vanskelig å få tilgang til kredittinformasjon og bedømme kvaliteten på den. Innsyn i bedriftens finansielle situasjon og eierforhold er ofte dårlig.

  Åpen regning
  Forekommer ved etablerte forretningskontakter. Betalingsforsinkelser kan forekomme. Forskuddsbetaling er fortsatt den foretrukne betalingsmåten i Russland.

  Dokumentinkasso
  Forekommer ved etablerte forretningskontakter. Betalingsforsinkelser kan forekomme.

  Remburs
  Remburs er i dag et vanlig betalingsinstrument i Russland.
  Anbefales dersom den kan bekreftes av norsk bank. Bør være betalbar i Norge.
  Bekreftelsesprovisjonen kan variere kraftig avhengig av hvilken russisk bank som åpner for rembursen.

  Russiske selskaper krever ofte finansiering. Norske banker kan tilby finansiering som løper over kortere og mellomlange tidsperioder ved hjelp av tidsremburser, hvor man diskonterer eksportøren. Kjøperen står ofte for diskonteringskostnaden. Denne tilnærmingen er blitt en slags normal praksis i Russland når det gjelder å skaffe finansiering på kort og mellomlang sikt.

  Garantier
  Både O/D- og P/B- garantier forekommer. Oftest bank til bank-garantier.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: På forespørsel, vurderes fra sak til sak.
  AteradiusÅpent.
  Euler Hermes: På forespørsel, vurderes fra sak til sak.
  Trygg forsikring:På forespørsel, vurderes fra sak til sak.
  Coface: På forespørsel.

  Morarente
  Morarente forekommer i stadig større utstrekning. Referanserenten er sentralbankens styringsrente.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Ingen etablerte påminnelses- og inkassorutiner. Eksportører bør derfor kun gi kreditt til russiske selskaper med god kredittverdighet dersom risikoen er tålelig lav.

  Eiendomsrettsforbehold
  Mulighet for partene å gjøre skriftlig avtale om panterett i løsøre som finnes hos kjøperen, dette er imidlertid uvanlig.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Russland om iverksetting av privatrettslige dommer.
  Russland har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Ingen sikre opplysninger.

  Andre forhold
  Det er mer enn 1.000 banker i Russland, men kun et mindre antall av disse holder en vestlig standard. Kontakt alltid din norske bank dersom du er i tvil. Banker i Russland kan normalt ikke delta i transaksjoner med andre stater innen SUS (samveldet av uavhengige stater). En stor privatiseringsprosess av russiske selskaper pågår for tiden, man bør derfor være ekstra varsom på bedriftenes kredittverdighet.

  /
  Yaroslav Ushakov

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Moskva
  Den Norske ambassaden i Moskva

  Russland strekker seg over 11 tidssoner fra Europa i vest til Stillehavet i øst, og er den største økonomien i Øst-Europa. Landet har store naturressurser og en høyt utdannet arbeidsstokk, noe som betyr et stort privatmarked i tillegg til muligheter i sektorene helse, maritim teknologi, energi og miljø, samt akvakultur og landbruksteknologi. Forretningskulturen er annerledes enn i Norge, og man kan møte utfordringer knyttet til bl.a. lov- og regelverk og finansiering. Som regel er det en fordel å ha en russisk partner/distributør for sine produkter og tjenester.

  Det er viktig å være nøye på rammebetingelsene i kontrakten som skrives med russiske bedrifter, og være oppmerksom på at tollprosedyrene inn til Russland kan være utfordrende.

  En rekke restriktive tiltak er innført. Les mer på Utenriksdepartementet sider for nærmere informasjon, eller under Eksportkrav.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.