• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner. 

  Kredittinformasjon
  Det er lovpålagt å innlevere årsregnskap i Polen.
  Betalingsanmerkinger er offentlige.

  Åpen regning
  Forekommer og fungerer bra (14-60 dager). Kontant betaling ved levering forekommer også. Kassarabatter eksisterer, men er svært uvanlig. 

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 28 dager
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 5 dager
  Tap i prosent av total omsetning: 1,97 %

  Dokumentinkasso
  Forekommer, men har minsket i betydning. Det hender at kjøperen får ut varene uten å presentere dokumentene.

  Remburs
  Forekommer både på internasjonale kontrkater samt på intern handel i Polen når risikoen er høy.

  Garantier
  Både O/D- og P/B-garantier forekommer. Anvendes ofte som alternativ til remburs som sikkerhet.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Morarenten er 10 prosent.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  To til tre påminnelser. Purregebyr er ikke vanlig. Krav sendes først per post, rekommandert. Deretter telefonsamtale. Rettslige tiltak ved behov.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold må foreligge skriftlig på det tidspunktet da varen overleveres til kjøperen. I Polen er det mulig å oppnå panterett i løsøre uten at man besitter varen. Panteretten må i så fall registreres hos den regionale domstolen.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Polen om iverksetting av privatrettslige dommer. 
  Polen har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  3 år. 

  Annet
  Antallet polske banker som er involvert i utenlandsforretninger har økt kraftig de seneste årene. Kredittverdigheten til disse bankene varierer mye. Rådfør deg med norsk bank ved usikkerhet.

  /
  Jose Fuste Raga

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Warszawa
  Den norske ambassaden i Warszawa

  Polen er det største markedet av de «nye» EU landene med langvarig sterk positiv vekst og økende kjøpekraft, samt en høyt utdannet og konkurransedyktig arbeidsstokk. Den polske regjeringens planer om å investere i infrastruktur inkluderer digitalisering av samfunnet med blant annet e-Helse og utvikling av smarte byer.

  Det er rundt 300 små og mellomstore norske bedrifter i Polen og landet er nå på topp 10 av Norges viktigste handelspartnere. Der er mange varierte markedsmuligheter i landet, og særlig energi og miljø samt forsvarsindustri peker seg ut. Som det største eksportmarkedet for norsk sjømat og laks, bearbeides en del av den norske sjømaten i Polen før den videreeksporteres. Norske bedrifter har også etablert seg i det polske markedet innen produksjon av bildeler, maritim industri, ingeniørtjenester, IKT og media.

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Polen. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Polen. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.