• EN
 • Logg inn
 • Energi og miljø: Polen søker renere løsninger

  Nye markedsmuligheter skapes av store overføringer fra EU sammen med nye lover og rammebetingelser.

  Mesteparten av Polens elektrisitet og primærenergi er basert på kull. Dette gir store CO2-utslipp og ikke minst utfordringer i forhold til EUs strategi for å øke andelen fornybar energi. Frem mot 2020 har Polen et mål om å øke andelen av fornybar energi fra 11% (2014)  til 15,5 %, hvorav 19,3% av elektrisitet og 17% for varme og kjøling skal komme fra fornybare kilder. Disse ambisiøse målene kan det være vanskelig å oppnå med mindre en sterk akselerasjon i implementeringen av fornybare tekonologier finner sted.

  Parisavtalen – etter COP24 - en kamp for REN LUFT
  I løpet av COP24 fremhevet media på FNs verdensomspennende klimatoppmøte i Katowice i desember 2018 at mange polske byer ligger svært høyt på EU-listen over steder med mest alvorlig luftforurensning. Utfordringene med hensyn til ren luft gir store muligheter for lansering av norsk teknologi i RES-sektoren, smartnett teknologi, samt løsninger for konvensjonelle energisektorer, som CCS og andre rene kullteknologier. Dette gjelder også for slike energibærere som hydrogen og andre løsninger for energilagring.

  Endringer i lovgivning om fornybar energi - forventet ny markedsdynamikk
  Lover implementert de siste årene med tillhørende forskrifter skaper nå ny dynamikk i markedet. Et system med auksjoner, i stedet for grønne sertifikater, har blitt operativt fra 2017. Dette systemet inkluderer fornybare energikilder som brenning av biomasse samt mindre lokale anlegg, som biogass, geotermiske løsninger og småkraftverk i kombinasjon med utbedring av lokale vassdrag og økt biodiversitet, og kan åpne relevante markedsmuligheter. Offshore vind får nå også økt oppmerksomhet da det er meget gunstige vindforhold utenfor kysten.

  Energiøkonomisering – redusering av energiforbruk
  Nylig, ble det implementert en ny lov om energiøkonomisering. Dette feltet åpner opp for norske selskaper med kunnskap om reduksjon av energiforbruk og overføring av energi. Eksempler er produkter og tjenester for energieffektive (sertifiserte) bygg. Andre muligheter ligger i «Grønne byer» som kan inkludere effektiv trafikkavvikling ved hjelp av Intelligente Trafikksystemer (ITS).

  Vann- og avløpssektoren – ønske om bedre vannkvalitet
  Polen mangler ikke vann, men har utfordringer med vannkvaliteten og håndtering av avløpsvann. Det er igangsatt et omfattende arbeid med å modernisere avløpssystemer, og utvikling av systemer for å redusere vannforbruk samt bygging av vannreservoarer.  Dette gir muligheter for selskaper med kompetanse innenfor rensing, måling og effektivitet.

  Ny avfallslovgiving åpner for muligheter
  Ny avfallslov er innført ihht EUs direktiver på avfall. Loven gir kommunene eierskap og ansvar for å håndtere avfallsproblematikken. Fremdeles er der utfordringer knyttet til gamle selskapsstrukturer, men der åpnes nå muligheter for selskaper innenfor resirkulering, gjenvinning
  samt produksjon av energi fra avfall og slam.

  For mer informasjon, vennligst kontakt vår ekspert:
  Ewa Kwast
  Seniorrådgiver
  Innovasjon Norge, Polen
  Ewa.Kwast@innovasjonnorge.no  /
  Jose Fuste Raga

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Warszawa
  Den norske ambassaden i Warszawa

  Polen er det største markedet av de «nye» EU landene med langvarig sterk positiv vekst og økende kjøpekraft, samt en høyt utdannet og konkurransedyktig arbeidsstokk. Den polske regjeringens planer om å investere i infrastruktur inkluderer digitalisering av samfunnet med blant annet e-Helse og utvikling av smarte byer.

  Det er rundt 300 små og mellomstore norske bedrifter i Polen og landet er nå på topp 10 av Norges viktigste handelspartnere. Der er mange varierte markedsmuligheter i landet, og særlig energi og miljø samt forsvarsindustri peker seg ut. Som det største eksportmarkedet for norsk sjømat og laks, bearbeides en del av den norske sjømaten i Polen før den videreeksporteres. Norske bedrifter har også etablert seg i det polske markedet innen produksjon av bildeler, maritim industri, ingeniørtjenester, IKT og media.

  EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Polen. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Polen. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.