• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Regnskap er tilgjengelig. Betalingsanmerkninger er ikke offentlige.

  Åpen regning
  Vanlig. 
  Kredittid normalt 30 dager. Fri leveransemåned, men det finnes bransjevise variasjoner. Betalingstid kan for eksempel være kun åtte dager. Kassarabatt 2% inntil åtte dager, avhengig av bransje. 

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 27 dager.
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: 1 dager.
  Tap i prosent av total omsetning: 1,55 %

  Dokumentinkasso
  Vanlig. 

  Remburs
  Anbefales for store kontrakter og med nye forretningspartnere.

  Garantier
  Både O/D- og P/B-garantier forekommer i form av indirekte og direkte garantier.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  AteradiusÅpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Morarente faktureres vanligvis ikke. Lovfestet morarente er ECBs styringsrente pluss 8 %.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  To til fire skriftlige påminnelser i løpet av to til tre måneder, samt telefonsamtaler. Purregebyr faktureres vanligvis ikke. Inkassokrav og rettslige tiltak. Anbefalt tid fra forfalt faktura til inkasso er 30 dager. Domsavgjørelse innen ett år.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold anerkjennes i Nederland. Ingen spesielle formelle krav gjelder. Men kravet bør skje skriftlig. 
  Etter nederlandsk lov kan det tas pant i løsøre. Denne retten må enten registreres i et offentlig register eller hos en Notarius Publicus.

  Rettslig oppfølging
  Brysselkonvensjonen om domstolers myndighet og iverksetting av dommer på privatrettens område gjelder.
  Nederland har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  5 år. For dommer 20 år. 

  Veksel
  Forekommer sjelden. 

  Protest av veksel med forfallsdag skal skje innen to dager. Veksel uten forfallsdag (avista) protesteres innen ett år og en dag. Den registreres ikke i noe tidsskrift, men kun hos den berørte bank.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Haag
  Den norske ambassaden i Haag

  Nederland og Norge har svært gode bilaterale økonomiske relasjoner, og Nederland er Norges tredje største eksportmarked. Nederlendere utgjør den femte største gruppen av utenlandsturister til Norge, og Innovasjon Norges kontor i Haag jobber utelukkende opp mot turistsektoren. 

  Nederland forventes å ha stabil økonomisk vekst i årene fremover. 130 norske firmaer er registrert i Nederland innenfor kategoriene handel, transport og lagring (herunder maritim virksomhet), IT og maskiner.