• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen restriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Årsregnskap er tilgjengelig for aksjeselskap. Betalingsanmerkninger er offentlige.

  Åpen regning
  Vanlig. Kredittid ofte 30-60 dager. Kredittid reguleres bransjevis, for eksempel 30 dager for næringsmidler. Kassarabatt 2 %, men kan forhandles. Angi nøyaktig forfallsdag og eventuelt kassarabatt på fakturaen.

  Gjennomsnittlig avtalt kredittid er 40 dager.
  Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse er 2 dager.
  Kredittap i % av total omsetting er 2,28 %.

  Vær oppmerksom på at kreditttiden er betydelig lenger for offentlige bedrifter i Frankriket.

  Dokumentinkasso
  Anbefales. Forekommer ofte og særlig sammen med en veksel. Det finnes to typer veksler i Frankrike, med eller uten teksten "sans frais". 

  Veksler med teksten "sans frais" er de vanligste. De kan ikke protesteres, men betalingsanmerkninger registreres hos Banque de France og er tilgjengelig hos Tribunale de Commerce. Disse vekslene, såkalte "LCR", kan anvendes om fakturering skjer i Euro og en oppsamlingskonto er åpnet i fransk bank.

  Veksel uten teksten "sans frais" må protesteres via advokat.
  Protest av denne typen er meget tidkrevende. 

  Remburs
  Anbefales for store kontrakter og med nye forretningspartnere.

  Garantier
  Både O/D- og P/B-garantier forekommer. Selvskyldnerkausjon finnes ikke som juridisk begrep i fransk lov. Norsk lov gjelder vanligvis for garantier utstedt av norsk bank. Direktegarantier er vanligst.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Morarente skal angis på fakturaen og minst beløpe seg til lovbestemt rente. Lovfestet morarenten er ECB's referanserente  + 8% .

  Påminnelse- og inkassorutiner
  To påminnelser med to-tre ukers mellomrom, deretter rettslig oppfølging. Domsavgjørelse innen ett år. Purregebyr og inkassokostnader faktureres vanligvis ikke.

  Eiendomsrettsforbehold
  Eiendomsrettsforbehold inntil full betaling kan kreves. Må være skriftlig og bekreftet. Selgeren får panterett i utstyr og maskiner som leveres til bedrifter dersom pantet er registrert i handelsregisteret.

  Rettslig oppfølging
  Brussel-konvensjonen om dommer på privatrettens område gjelder for Frankrike. 

  Frankrike har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  Vanligvis ti år. 30 år for domsavgjørelser.

  /
  Flickr

  INNOVASJON NORGE

  Innovasjon Norge har kontor i:
  Paris
  Den norske ambassaden i Paris

  Frankrike representerer et marked på over 67 millioner forbrukere, og er dermed EUs nest største marked i tillegg til å være verdens 7. største økonomi. Sterk satsing på industri, digitalisering, energi og miljø, og over 400 nærings- og kompetanseklynger gjør Frankrike til et attraktivt marked for norske bedrifter. Frankrike har også et svært aktivt gründermiljø og huser blant annet verdens største start-up campus. Frankrike er dessuten en naturlig inngangsport til store deler av Afrika med et betydelig tilleggsmarked.

  Norge har et sterkt og positivt image i Frankrike – som et foregangsland for innovativ design, arkitektur og gastronomi der natur, miljø og bærekraft står sentralt. Dette er et godt utgangspunkt for norske aktører på markedet. Innovasjon Norge kan bidra med markedskartlegging, nettverk og partnersøk, eller bistå i møter og forhandlinger der språk og lokalkunnskap er viktig.