Betalingsforhold

Valutarestriksjoner
Bedrifter kan kjøpe den nødvendige valuta for import av varer til gjeldende sats av kommersielle banker med lisenser for valutahandel.

Den bulgarske leva er knyttet til Euroen; 1 Euro = 1,95583 leva.

Kredittinformasjon
Det er meget vanskelig å få tak i årsregnskapsinformasjon. Kredittopplysninger kan kjøpes, men disse er ikke alltid pålitelige.

Åpen regning
Forekommer, men forsiktighet anbefales i tillegg til innhenting av kredittopplysninger. Kassarabatter kan forekomme ved forskuddsbetaling.

Gjennomsnittlig avtalt kredittid: 28 dager
Gjennomsnittlig betalingsforsinkelse: - dager
Tap i prosent av total omsetning: 2,78 %

Dokumentinkasso
Relativt vanlig.

Remburs
Remburs anbefales som betalingsform. Bekreftet remburs betalbar i norsk bank anbefales.

Garantier
Uvanlig.

Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Ateradius: Åpent.
Euler Hermes: Åpent.
Trygg forsikring: På forespørsel.
Coface: På forespørsel.

Morarente
Kan avtales i salgskontrakten. 10,50 % dersom faktureringen er i EUR, 10,02 % dersom faktureringen er i BGN. 

Påminnelse- og inkassorutiner
Det finnes ingen faste rutiner. Telefonkontakt skjer på eget initiativ.

Eiendomsrettsforbehold
For løsøre overlevert til kjøper kan utenlandsk selger oppnå panterett uten at han besitter varen, gjennom en skriftlig avtale bevitnet av Notarius Publicus. Dessuten kan bedrifter oppnå panterett uten selv å besitte løsøret ved at panteretten registreres i et offentlig register hos Justisdepartementet. Registreringen gjelder for fem år.

Rettslig oppfølging
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Bulgaria om iverksetting av privatrettslige dommer. 

Bulgaria har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer. I tillegg har Bulgaria tiltrådt "1961 European Convention on International Commercial Arbritration".

Foreldelsfrist 
Ingen kjente bestemmelser.

Andre forhold
Banksystemet befinner seg i en oppbyggingsperiode. Flertallet av de kommersielle bankene er i dag privatiserte.

/
ThinkstockPhotos

INNOVASJON NORGE

Industri og jordbruk er de viktigste næringene i Bulgaria og utenlandsinvesteringer har ført til at industrisektoren vokser raskt. Levestandarden i Bulgaria er en av de laveste i EU, det er derfor fortsatt behov for å utvikle flere forskjellige næringssektorer slik at bulgarsk næringsliv kan konkurrere internasjonalt.

EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Bulgaria. Mest relevant er programmet «Grønn Innovasjon og Næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Bulgaria. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

Prosjektkontoret i Bulgaria forvalter og følger opp programmer og prosjekter som følger av EØS-avtalen. Vi hjelper deg med EØS-programmene "Grønn Innovasjon og Næringsutvikling" og "Fond for anstendig arbeidsliv og treparts-samarbeid". For andre forespørsler og partnersøk ber vi deg kontakte ambassaden.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.