• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Ghanas Tollvesen

  Transittid med containerskip Oslo - ghaneisk hovedhavn (Tena, Takoradi) er 20-25 dager.

  Dårlig veikvalitet har tradisjonelt ført til trege vareleveranser innenlands. Jernbanenett mellom byene Kumasi, Takoradi og Accra. Visst vannveinett, men begrenset transporttilbud.

  Transportforsikring
  Varene skal normalt forsikres i Ghana.

  Tollflyplasser
  Accra.

  Importhavner
  Takoradi, Tema, Elmina, Saltpond,Axim, Ade og Winneba. 

  Frisoner
  Ingen.

  Frihandelsområder
  Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Som medlem av ECOWAS innrømmes i mange tilfeller tollpreferanser for varer fra andre medlemsland.

  Fortolling og lagring
  Varer som ikke blir hentes av importøren, blir overført til et statlig lager ("State Warehouse"). Etter 2-3 ukers lagring publiseres en kunngjørelse i "Commercial and Industrial Bulletin" om offentlig auksjon av varene. Auksjonen gjennomføres en måned senere. Forlengelse av lagringsperioden er mulig dersom varene blir overført til "Government Warehouse", der de kan lagres i inntil to år.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
  Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum tilsvarende toll og avgifter. Ved retur av vareprøvene, utbetales depositumet.

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Ghana
  10, Klotey Crescent
  North Labone  
  Accra, Ghana

  KONTAKT AMBASSADEN

  Ghana var det første landet som ble selvstendig etter å ha vært koloni i sub-Sahara Afrika, og har i dag et stabilt demokrati. Landet er avhengig av sine oljereserver for å sikre en stabil økonomi, dekke energibehovet og betjene en høy utenlandsgjeld. Jordbruket står for den nest største andelen av landets økonomi. 

  Ghana har over flere år hatt et sterkt utdanningssystem og god infrastruktur. Dette har ført til en voksende middelklasse, og det forventes at Ghana når tusenårsmålet om å halvere ekstrem fattigdom.  

  Ghanas viktigste importvarer er maskiner, transportutstyr, olje og oljeprodukter, kjemikalier og næringsmidler som fisk og kveg. For norsk næringsliv er det muligheter innen utvikling og drift av energiproduksjon som vannkraft og olje og gass sektoren. Behovet for rehabilitering av vegnett og godstrafikk gir også muligheter for norske bedrifter.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.