• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Ingen kjente valutarestriksjoner.

  Kredittinformasjon
  Den økonomiske situasjonen hos bedrifter er vanskelig å vurdere, fordi den økonomiske kontrollen i mange år har vært mangelfull. Det er derfor svært få bedrifter som gir pålitelige resultatrapporter. Opplysninger om omsetning, resultat mv. må derfor tas med atskillige forbehold.

  Åpen regning
  Forekommer dersom kjøper og selger er kjent, men forskuddsbetaling anbefales. Normal kredittperiode er 30 til 90 dager. Vær oppmerksom på at opp til to måneders forsinkelse av bankoverføring er rapportert. 

  I praksis er for tiden bare forskuddsbetaling akseptabelt, sett fra selgers synspunkt. Se også under Andre forhold.

  Dokumentinkasso
  Anvendes. Betalingsforsinkelser kan imidlertid forekomme.

  Remburs
  Bekreftede remburser betalbare i Norge anbefales, så fremt det er mulig å oppnå.

  Garantier
  O/D-garantier er vanlig.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Vurderes fra sak til sak.
  Ateradius: Remburskrav, og banken skal godkjennes av Atradius.
  Euler Hermes: På forespørsel.
  Trygg forsikring: På forespørsel.
  Coface: På forespørsel.

  Morarente
  Etter avtale. Vanligvis 1 - 2,5 % per måned.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  To inkassobrev etter påminnelser med en måneds mellomrom, deretter rettslige tiltak. Telefonkontakt anbefales. 

  Eiendomsrettsforbehold
  For løsøre som leveres til kjøperen eksisterer en mulighet for å registrere panterett uten eiendomsrett (prenda con registro). Panteretten skal meldes til noen som er registrert i det argentinske handelsregisteret. Det finnes også muligheter for en utenlandsk selger til å utpeke en representant (f.eks. bank, advokat, Notarius Publicus eller revisor) for registreringen.

  Rettslig oppfølging
  Iverksetting av privatrettslige dommer:
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Argentina om iverksetting av privatrettslige dommer. 

  Iverksetting av voldgiftsdommer:
  Argentina har tiltrådt konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist 
  10 år.

  Andre forhold
  En uoffisiell vekslingskurs som er mye høyere enn den offisielle kursen fører til enda tregere betaling fra argentinske importører, og enkelte ganger vil betaling utebli helt. Situasjonen har forverret seg den siste tiden. Prøv å få til forhåndsbetaling. Ved forhåndsbetaling er tidsfristen for å presentere dokumenter som beviser at varene har ankommet i Argentina 365 dager fra tidspunktet for betalingen.

  Til Argentina er det krav om at man dokumenterer at produktet faktisk er ankommet landet, innen gitte tidsfrister. Hvilken tidsfrist som gjelder er avhengig av hvilken betalingsform som blir benyttet.

  Ved avistabetalinger (at sight) gjøres betaling idet varene forlater Norge. Fristen for å sende dokumenter som beviser at varene har ankommet i Argentina er 90 dager fra tidspunktet for betalingen.

  Ved kredittbetaling (betalingen skjer etter at varene er ankommet Argentina) må et dokument som viser at varene er ankommet Argentina også vises, men det er ingen tidsfrister i dette tilfellet.

  Om eksporten skjer via frihandelssoner gjelder ikke tidskravene som er nevnt ovenfor.
  Situasjonen i Argentina er noe komplisert. Det beste er å holde seg oppdatert.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Real Embajada de Noruega
  Carlos Pellegrini 1427, 2do piso
  C1011AAC Buenos Aires
  Argentina


  KONTAKT AMBASSADEN

  Argentina er en av de største økonomiene i Latin-Amerika med en av de høyest utdannede arbeidsstyrkene i regionen. Landet er rikt på naturressurser innen bl.a. jordbruk, energi og mineraler.

  Regjeringen i Argentina prioriterer å tiltrekke seg investeringer fra utlandet, og har gjennomført en rekke reformer for å åpne for dette. Norske bedrifter i Argentina opererer hovedsakelig innenfor maritim sektor eller i olje- og gassnæringen samtidig som interessen for kommunikasjonsteknologi og IT-sektoren, akvakultur/havbruk og luftfartsindustri er økende. 

  I tillegg til olje og gass, satser Argentina på å utvikle mer fornybar energi, da landet satser på en mer energi- og kostnadseffektiv transportsektor.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.