• EN
 • Logg inn
 • Eksportdokumenter

  Faktura
  Faktura er krevd for tollklarering. Handelsfaktura utstedes i en original og minst fire kopier på portugisisk (eventuelt på engelsk eller spansk). Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se innholdskrav i fakturaen i toll- og dokumentdatabasen Mendel Online

  Dersom importlisens kreves, skal importlisensnummeret oppgis på fakturaen. I importlisensen skal kun FOB-verdien oppgis. Dette betyr at man ved rene FOB-forsendelser ikke behøver å oppgi frakt og andre kostnader frem til f.eks. CFR-verdien i fakturaen (disse opplysningene behøver heller ikke oppgis i en eventuell proformafaktura). Ved f.eks. CFR-leveranser skal derimot totalprisen FOB samt kostnadsspesifikasjon frem til CFR oppgis i fakturaen på følgende måte:
   - FOB-verdi
   - frakt
   - Andre kostnader
   - CFR-verdi
  Det skal oppgis i fakturaen om importlisensen utnyttes totalt. En faktura kan omfatte flere importlisenser dersom disse er utstedt til samme mottakere.

  Fakturaerklæring
  Følgende erklæring skal påføres fakturaen:

  "Certificamos pela presente que esta fatura é autêntica;que os preços declarados são os reais preços de venda das mercadoris baseados nas cotaçoes do mercado mundial, e que as mercadorias são de origem...."

  Norsk oversettelse: "Vi bekrefter med dette at oppgitte priser i denne handelsfakturaen er varens faktiske salgspris, som tilsvarer vanlige priser på verdensmarkedet, og at varene har opprinnelse i....."

  Det er meget viktig at fakturaen er maskinskrevet og undertegnet av leverandøren, samt at den ikke inneholder overstrykninger og endringer. Dersom dette er tilfellet, aksepteres ikke handelen av tollmyndighetene og varen betraktes som udokumentert og kan føre til høye bøter.

  Proformafaktura
  Proformafaktura må utstedes i en original og fire kopier på portugisisk eller engelsk av leverandøren som runnlagsdokument for importlisens der det er aktuelt. 
  Proformafakturaen skal være i nøye overensstemmelse med handelsfaktura. Eventuelt provisjonsbeløp til agent, samt navn og adresse på forhandler, agent eller representant skal anføres. Gyldighetsfristen for en proformafaktura er normalt 60 dager for utsendelsesdato, men kan under spesielle omstendigheter forlenges. 

  Følgende erklæring må påføres proformafakturaen: 
  "Os precos aqui consignados são os correntes no mercado de exportacao para qualquer país."

  Oversettelse:
  De her angitte priser er i overensstemmelse med gjeldende eksportmarkedspris i alle land.

  Opprinnelsesbevis
  Kreves normalt ikke, men ved forespørsel er Certificate of Origin det aktuelle dokumentet.

  /
  Thinkstock

  INNOVASJON NORGE

  Brasil er Norges klart viktigste handelspartner i Latin-Amerika, og blir et stadig viktigere land for norsk næringsliv. Allerede på 1800-tallet handlet vi med klippfisk og kaffe, i dag eksporterer vi mest olje og gass, maskindeler, fisk og kjemiske produkter.

  Brasil er verdens største offshore-marked, med mer enn 100 norske selskap etablert i landet. Som det største landet i Sør-Amerika, både i landmasse og i populasjon, er Brasil den naturlige kandidaten som kontinentets største økonomi.

  Forretningskulturen i Brasil bygger i hovedsak på personlige forhold som er nøkkelen i gode handelsrelasjoner. Dette kommer av at det da vil være lettere å navigere et komplisert skattesystem, men også for å håndtere indirekte kostnader og utfordringer knyttet til toll og transport.

  Vær oppmerksom på at valutatransaksjoner skal rapporteres til den brasilianske sentralbanken, les om dette under Betalingsforhold

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.