• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Pakistans Tollvesen

  Transittid containerskip Oslo - Karachi er 30-35 dager.

  Det meste av innenlandstransporten går på vei. Veinett av varierende kvalitet. Nærmere 40 prosent av veinettet er ikke asfaltert. Godstransport med tog er også en mulighet.

  Risikoen knyttet til innlandstransport i Pakistan vurderes generelt som svært høy.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner.

  Tollflyplasser
  Karachi er viktigste flyplass. For øvrig Islamabad,(Rawalpindi), Lahore, Peshawar, Faisalabad, Quetta.

  Importhavner
  Karachi og Quasim, også kalt Port Muhammad bin Qasim.

  Frihandelsområder
  Pakistan er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Fortolling og lagring
  Importøren må melde fra til tollmyndighetene med et innførselsbevis (goods declaration). Denne må fremvises 15 dager etter ankomst. Dette gjelder for alle varetyper. 

  Etter tillatelse og fastsettelse av toll fra tollmyndighetene, kan varer legges inn på offentlige eller private tollagre. Importavgifter blir ikke belastet, men tollagerholder må betale renter for det fastsatte tollbeløpet. Varer som befinner seg på tollager kan pakkes om, fylles om og etter tillatelse bearbeides. Lagringsfrist er mellom 3 til 6 måneder.

  Varer kan innføres midlertidig for bearbeiding eller foredling. Sikkerhet på stilles og varene må returneres innen 6 måneder.

  Varer som ikke er tollklarert i tide kan overføres til tollager. Maksimal tillatt lagringstid varierer fra to måneder til et år avhengig av varetype. Reeksport av varer er mulig.

  Mulighet for bearbeiding av varer også i frisonen Karachi Export Processing Zone (KEPZ).

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot å deponere for toll og avgifter. Vareprøver til bruk på messer kan innføres tollfritt om de er forhåndsanmeldt.

  Det forutsettes at vareprøvene blir gjenutført innen en viss periode fastsatt av tollvesenet.

  ATA-Carnet
  Pakistan har tilsluttet seg til ATA-ordningen for varer som blir innført midlertidig innføres for senere retur. Det gjelder varer til messer og yrkesutstyr. Tollmyndighetene i Karachi international lufthavn samt havn er de eneste som har bemyndigelse til at håndtere ATA carnet.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Islamabad
  House 25, Str. 19, F 6/2
  Islamabad
  Pakistan

  KONTAKT AMBASSADEN

  Økonomien i Pakistan vokser fire til fem prosent i året i takt med en forventet befolkningsvekst, noe som gjør landet til et marked i vekst. Pakistan er likevel et lite marked for norsk næringsliv, da det er store sikkerhetsutfordringer og vanskelig forretningsklima. 

  Norske selskaper i Pakistan er engasjert innen telekommunikasjon, energi, maskiner, maling, tekstiler. Andre bransjer som er av interesse for norsk næringsliv er vannkraft, næringsmidler, tekstil- og klesproduksjon, jordbruk, farmasøytisk industri og IT.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.