Betalingsforhold

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner. Internasjonale transaksjoner i KRW er regulert, regelverket kan være utfordrende å tolke. 

Kredittinformasjon
Bøsrnoterte selskap gjennomfører en internasjonal rapporteringsstandard (IFRS) og årsregnskap fra børsnoterte foretak er tilgjengelige via DART (Data Analysis, Retrieval and Transfer System) som er administrert av Financial Supervisory Service. Kredittstatus og regnskapsinformasjon på mindre foretak er svært vanskelig å få tak i.
Den internasjonale standarden er frivillig for SMB foretak. Unoterte selskap følger Korean Accounting Standards for Non-Public Entities, og som ikke går like detaljert gjennom regnskapet.

Åpen regning
Vanlig. Mest anvendt mellom foretak som har veletablert samarbeidsforhold. 

Dokumentinkasso
Forekommer. Mindre foretak er ikke kjent med hvordan dokumentinkasso fungerer som betalingsform. 

Remburs
Anbefales. Brukes spesielt ved store kontrakter og nye handelspartnere. 

Garantier
O/D-garantier forekommer. 

Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
GIEK Kredittforsikring: Åpen.
Ateradius: Åpen.
Euler Hermes: Åpen.
Trygg forsikring: Åpen.
Coface: Åpen.

Morarente
Morarente ved rettslige tiltak er vanligvis mellom 5 og 20 prosent, men kan variere avhengig av den respektive avtalen. Ifølge Korean Commercial Law kan ikke morarenten overstige 39 prosent.

Påminnelse- og inkassorutiner
Skriftlige påminnelser og inkassobrev før rettslige tiltak. Ingen entydig praksis.

Eiendomsrettsforbehold
I Sør-Korea anvendes en avtaleform (Yangdo Tambo) mellom kjøper og selger der selgeren angir at eiendomsretten forblir hos han, mens kjøperen får lagre varen.

Rettslig oppfølging
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Sør-Korea om iverksetting av privatrettslige dommer. 
Sør-Korea har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Foreldelsfrist 
Finnes ikke.

Andre forhold
En ikke uvanlig oppgjørsmetode ved salg til Sør-Korea er knyttet til bruken av bonded warehouse transit (BWT). BWT er en betalingsmetode hvor prinsippet er å redusere betalingsbyrden for importøren samtidig som frakttiden minskes for eksportøren.

Metoden går ut på at et lager opprettes på stedet og importøren åpner en remburs for delleveranser fra dette lageret. Etter et gitt tidspunkt er lageret slutt og forretningen avsluttes. Denne transaksjonstypen er best dersom det finnes en gjensidig overenskomst mellom eksportøren og importøren og markedsetterspørselen i den aktuelle perioden er nøye kartlagt.
Importøren står for alle kostnader ved lagring av varene. Risikoen med denne framgangsmåten er først og fremst knyttet til importørens betalingsevne. Manglende betalingsevne hos importøren kan føre til av eksportøren må ta varene tilbake eller omdirigere varene til en annen kjøper.

/

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har kontor i:
Seoul
Den norske ambassaden i Seoul

Som vår nest største handelspartner i Asia, og Norges femte største marked, byr Sør-Korea på markedsmuligheter innen maritim sektor, sjømat, fornybar energi, helse, elektronikk og IT. Norge har gjennom EFTA frihandelsavtale med Sør-Korea.

Det kan være utfordrende å komme inn på det Sørkoreanske markedet, da det er dominert av en håndfull familieeide selskaper. Etablering av sterke forretningsrelasjoner er nødvendig for å lykkes og kan kreve jevnlige besøk til landet og kontakt med en lokal representant.

Sør-Korea er et av de landene i verden som bruker mest penger på bedriftsutvikling og forskning, i tillegg til å være rangert som nr. 5 på Ease of Doing Business index av Verdensbanken. Dette har gjort at Sør-Korea på få tiår har utviklet seg til et økonomisk og teknologisk foregangsland, med enorme muligheter for norske bedrifter.

Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.