• EN
 • Logg inn
 • Betalingsforhold

  Valutarestriksjoner
  Utenlandsk valuta med verdi over 5000 USD må meldes fra til tollvesenet.

  Den Indiske Rupien er fult konvertibel og det er ingen valutarestriksjoner på handel med varer og tjenester. Derimot er det regulering og restriksjoner på kapitaltransaksjoner. Inportøren må derfor vise proformafaktura fra eksportøren til banken for å få godkjent betalnger i utenlandsk valutta. 

  Forskriftene som gjelder rundt valutarestriksjoner er tilgjengelig på Reserve Bank of India sine nettsider. Kontakt Innovasjon Norges kontor i India for hjelp med tolkning av rundskrivene og meldingene.

  Kredittinformasjon
  Tillgangen til finansiell information for private bedrifter har blitt bedre, og den er som regel god for store og mellomstore bedrifter. De små bedriftene derimot er det fortsatt vanskelig å få tak i tilstrekkelig informasjon. Bokføringen for SMB'ere i India følger lokal standard. IFRS (International Financial Reporting Standards) anvendes av større bedrifter og det planlegges en generell overgang til IFRS. I 2014 ble det besluttet en ny lov The Companies Act, som har større krav til bokføring av samtlige foretak i India.

  Det arbeides med samordning av blant annet nasjonale databaser med kredittinformasjon. Informasjon om selskapers finansielle og juridiske situasjon er vanskelig å finne samlet på ett sted.

  Foretaksregistreringer kan vertifiseres via Ministry of Corporate Affairs - MCA.

  Åpen regning
  Forekommer, men anbefales ikke. Rundt halvparten av fordringene betales en måned eller senere etter forfall. Kassarabatter forekommer og størrelsen er svært varierende.

  Det er svært viktig å bruke riktige banker. Clearingsystemet mellom bankene fungerer dårlig. En effektivisering av banksystemet pågår, men til tross for dette bør man regne med lang overføringstid. Forsinkelser i bankoverføringer på inntil to måneder er registrert.

  Elektroniske clearing-systemer blir stadig mer brukt i India. Alle bankene er ikke koblet til disse systemene. Når en betaling sendes til India må følgende informasjon medsendes: Betalingsmottakers navn og kontonummer, IFSC (Indian Financial System Code), samt fullstendig adresse til betalingsmottakers bankfilial (IFSC koden identifiserer bankfilialen). En rekke betalinger til indiske mottakere behandles fortsatt i papirformat.

  Det er en tidsgrense satt for importbetalinger på seks måneder etter varens leveransedato. Dersom man har inngått lenger betalingsvilkår må man være godkjent av Reserve Bank of India.

  Det er tillatt med forskuddsbetaling, men overskrider beløpet på forskuddsbetalingen 15 000 USD, må eksportøren stille med en Standby Letter of Credit eller en forskuddsgaranti fra en velrenommert utenlandsk bank eller en førsteklasses indisk bank mot en motgaranti gitt av en velrenommert utenlandsk bank.

  Innførselen må skje innen tre mneder (tolv måeder om det er kapitalvarer) fra forskuddsbetalingen er gitt.

  Factoring kan være en aktuell sikringsform mot deler av det indiske markedet.

  Dokumentinkasso
  Vanlig. Hvis det vanskelig lar seg gjøre å oppnå håndterlige remburser overfor den indiske kunden kan dokumentinkasso være et alternativ. Dette gjelder spesielt overfor etablerte forretningsforbindelser.

  Remburs
  Anbefales. Vanlig. Send helst forslag til remburstekst sammen med tilbudet. Remburstekstene til indiske banker har en tendens til å være svært kompliserte. Indiske banker ber ofte om 180-360 dagers kredittid hos eksportørens bank. For handelskreditter opp til 3 år er rentemarginen begrenset til maksimalt 2 prosentpoeng over 6-måneders USD LIBOR.

  Garantier
  O/D-garantier forekommer. Indirekte garantier er vanlige. Direktegarantier bør adviseres av lokal bank. Indiske banker har ofte egne garantitekster.

  Mulighet for kredittforsikring og eksportfinansiering vil variere basert på landrisiko, økonomisk stabilitet, og korrupsjonsnivå.
  GIEK Kredittforsikring: Åpen.
  Ateradius: Åpen.
  Euler Hermes: Åpen.
  Trygg forsikring: Åpen.
  Coface: Åpen.

  Morarente
  Forekommer. Størrelsen varierer betydelig.

  Påminnelse- og inkassorutiner
  Påminnelses- og inkassotiltak fungerer dårlig i India. Rettslige tiltak kan heller ikke anbefales da rettsvesenet arbeider svært sent. Regjeringen har innført et lovforslag som skal innrette kommersielle domsstoler for å avgjøre kommersielle tvister (INR 50 000 000 eller mer).

  Eiendomsrettsforbehold
  Ingen sikre opplysninger.

  Rettslig oppfølging
  Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og India om iverksetting av privatrettslige dommer. 

  India har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

  Foreldelsfrist
  Tre år fra avtaledato.

  Veksel
  Brukes veksel bør helst være garantert av en lokal bank. Diskontering av en slik veksel kan gjøres i norsk bank. Er rentekostnader inkludert bør det utferdiges to veksler for å unngå at det blir lagt toll på de finansielle kostnadene.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  India er med sine 1,3 milliarder innbyggere verdens nest mest folkerike land og en av verdens raskest voksende økonomier. Landet består av 29 stater og 7 unionsterritorier, og styringsdelingen mellom sentrale og regionale myndigheter er en stor utfordring for de fleste multinasjonale selskaper i India. 

  Likevel går landet i riktig retning på Verdensbankens "Ease of Doing Business"-ranking, på grunn av nylige reformer, enklere tilgang til strøm og strømlinjeforming av byggetillatelser. Norske selskaper kan finne muligheter i India innenfor alle de viktigste norske sektorene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.