• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Indias Tollvesen

  Transittid med containerskip Oslo - indisk hovedhavn tar rundt 30-35 dager.

  India har et omfattende vei- og jernbanenett. Problemet er snarere at trafikkårene er til dels overfylte, med derav følgende køer og forsinkelser. Dette gjelder også de fleste indiske havner. Utbygging av infrastrukturen i India er noe som vil prioriteres høyt i årene framover.

  Risikoen knyttet til innlandstransport i India vurderes generelt som høy.

  Transportforsikring
  Ingen restriksjoner. Ved innlandstransport i India må forsikring inngås med et lokalt forsikringsselskap.

  Tollflyplasser
  Ahmedabad, Amritsar, Bangalore, Bhubaneshwar, Calkutta, Cochin, Dabolim, Hyderabad, Kozikhode, Lucknow, Madras, Mumbai, New Delhi, Trivandrum, Vishakapatnam.

  Importhavner
  Mumbai, Vishakhapatnam, New Mangalore, Tuticorin, Kolkata Haldina, Cochin, Jawaharlal Nehru, Thiruvananthapuram og Kandla.

  Frisoner
  Santa Cruz Electronics Export Processing Zone (SEEPZ) nær Bombay, Kandla Free Trade Zone (KAFTZ) i Kandla, Cochin i Kerala, Tamil Nadu i Madras, Falta i nærheten av Calcutta, Noida i New Delhi samt i Vizagapattam

  Frihandelsområder
  India er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge.

  Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  India er medlem av SAARC (South Asian Assosiation for Regional Cooperation), og innrømmer preferansetollbehandling til andre medlemsland.
  India har frihandelsavtaler med ASEAN, Bhutan, Japan, Singapore, Sri Lanka og Thailand.

  Fortolling og lagring
  Varer må fortolles innen 30 dager etter ankomst. Følgende fortollingsprosedyrer kan anvendes for importert gods; Ordinær innførsel (da er varene i fri sirkulasjon i India), innlegg på tollager, midlertidig import eller varer til bearbeiding eller foredling.

  Tolldeklarasjoner kan leveres av importøren eller dennes representant. En "Bill of Entry for Home Consumption" må legges frem og toll og avgifter betales innen 5 dager. Representanter er i første rekke firmaer som har spesialisert seg på tolldeklarering, Tollagenter. Det kan også være internasjonale speditører eller lagerholdere. Tollagenter må ha en skriftlig tillatelse fra tollmyndighetene til å ekspedere varer.

  Ved fortollingen må alle dokumenter som er påkrevd foreligge. Varer blir ofte kontrollert i forbindelse med fortollingen. Hvis det ved fortollingen ikke foreligger nok informasjon om varens tollverdi eller dokumentasjonen ikke godtas, beregnes en skjønnsmessig tollsats eller den høyeste mulige tollsatsen. Differansen blir tilbakebetalt ved fremvisning av tilfredsstillende dokumenter.

  Importøren kan også legge frem innførselsdeklarasjonen og fortolle varene selv om varene ennå ikke er levert. Tollmyndighetene anbefaler i slike tilfeller å importere varene under det såkalte "Advance Customs Clearing System". Varene kan fortolles på forhånd under forutsetning av at alle nødvendige dokumenter foreligger. Varene må ankomme innen 30 dager. Når varene ankommer, kan de straks tas i bruk. Hvis tollavgiftene var høyere på det tidspunktet varene ble fortollet enn det de er på innførselstidspunktet, får importøren refundert differansen.

  Det er alltid den som fysisk sett foretar selve fortollingen som er ansvarlig for at toll og avgifter blir betalt (tollskyldig).

  Midlertidig innførsel av varer for bearbeiding eller foredling.

  Tollager
  Alt importert gods kan lagres toll- og avgiftfritt i enten offentlige eller private tollagre. Lagringstiden er ett år. Varer på lager kan pakkes om, sorteres og også selges direkte til kunder i India. Under gitte forutsetninger kan også varer legges inn på tollagre for bearbeiding. Alle former for bearbeiding som ønskes utført på et tollager, må godkjennes på forhånd av tollmyndighetene. Sikkerhet stilles i form av dobbel beregning av toll og avgifter.

  Tollfrisoner
  India har i likhet med en rekke andre asiatiske land innført tollfrisoner for å fremme eksporten fra landet. Alt i alt er det 7 tollfrisoner i India; Cochin, Falta, Kandla, Madras, Noida, Santa Cruz og Visakhapatnam. Ved siden av de skattemessige fordelene, er også de toll- og handelspolitiske fordelene verdt å merke seg. Alle innsatsmaterialer kan innføres toll- og avgiftsfritt. Dette gjelder både ordinær tollsats og alle tilleggstoller.

  Alle innsatsmaterialer kan importeres under en "Open General Licence".

  Tollgodsforedling
  I India er det tre ulike systemer som kan benyttes for varer til midlertidig innførsel for bearbeiding. Det kan sammenlignes med systemet som er innført i EU, Aktiv bearbeiding.

  Systemet kalles "tollgodsforedling". Systemene er beskrevet i Indias Tollov, og alle materialer som importeres, er tollfrie.
  - "Replenishment Licence" tildeles registrerte eksportører (REP), som eksporterer selv. Lisensen gjelder for etterfylling av materialer som er nødvendig for å produsere varer til eksport.
  - "Advanced Licence" eller "Blanket Advanced Licence" tildeles registrerte eksportører (REP) for varer som skal eksporteres.

  For produsenter som får tildelt en "Special Imprest Licence" kan råmaterialer eller deler importeres tollfritt. Produsenten som foredler varene, må levere til aktører etablert i en tollfrisone eller til en "100% eksporterende bedrift".

  I en del tilfelle er det vanskelig for kjøper å oppnå tollkreditt ved import.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi og vareprøver til en verdi inntil 5000 INR kan innføres tollfritt. Vareprøver med kommersiell verdi, eller som overstiger 5000 INR blir belastet med toll og avgifter på lik linje som andre varer. Ved gjenutførsel av varer tilbakebetales utlegg for toll og avgifter. For dette formål er det en fordel å bruke en speditør eller representant med et beviselig fungerende nettverk i India.

  ATA-Carnet
  Ja, normalt løper et ATA-Carnet 1 år av gangen, men India har valgt at sette genutførselsfristen til 6 måneder. Ønsker man, at carnetet skal løpe lenger, skal man søke om dette på forhånd.

  For India gjelder A.T.A.-carnetordningen for varer til messer og utstillinger, og vareprøver til demonstrasjon, men kun til offentlige myndigheder.

  /
  ThinkstockPhotos

  INNOVASJON NORGE

  India er med sine 1,3 milliarder innbyggere verdens nest mest folkerike land og en av verdens raskest voksende økonomier. Landet består av 29 stater og 7 unionsterritorier, og styringsdelingen mellom sentrale og regionale myndigheter er en stor utfordring for de fleste multinasjonale selskaper i India. 

  Likevel går landet i riktig retning på Verdensbankens "Ease of Doing Business"-ranking, på grunn av nylige reformer, enklere tilgang til strøm og strømlinjeforming av byggetillatelser. Norske selskaper kan finne muligheter i India innenfor alle de viktigste norske sektorene.

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.