• EN
 • Logg inn
 • Transport- og tollforhold

  Bangladesh Tollvesen

  Transittid med containerskip Oslo - importhavn Bangladesh er 30-35 dager. 

  Innenlandske vannveier er svært viktige. Vei- og jernbanenett av til dels svært dårlig kvalitet. Oversvømmelser er et tilbakevendende problem. 
  Risikoen knyttet til innlandstransport i Bangladesh vurderes generelt som svært høy. Landets farvann er utsatt for piratvirksomhet.

  Transportforsikring
  Forsikring må tegnes i det statlige selskapet Sadharan Bima Corporation.

  Tollflyplasser

  Chittagong, Dhaka og Sylhet.

  Importhavner
  Chittagong er den viktigste importhavnen. Ellers Khulna.

  Frisoner
  Chittagong og Dhaka.

  Frihandelsområder
  Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

  Som medlem av SAARC innrømmes tollpreferanser for varer fra andre medlemsland.

  Fortolling og lagring
  Varer som importeres må tollklareres ved ankomst og alle dokumenter må fremlegges innen 30 dager (sjøfrakt) eller 21 dager (luftfrakt) etter ankomst. Varer som ikke tollklareres innen aktuelle frister kan:
   - legges inn på tollagre
   - bli beslaglagt av tollmyndighetene
   - solgt på tollauksjon

  For produkter som ikke tollklareres og legges inn på enten offentlige eller private tollagre hvor varene kan lagres i inntil 2 år. På visse typer tollagre kan varer også bearbeides.

  Produkter kan importeres midlertidig toll og avgiftsfritt til frisoner.

  Vareprøver
  Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import.

  ATA-Carnet
  Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

  /

  AMBASSADE / GENERALKONSULAT

  Royal Norwegian Embassy in Dhaka
  Bay's Edgewater, 6th Floor, Plot 12
  North Avenue, Gulshan 2
  Dhaka 1212

  KONTAKT AMBASSADEN

  Bangladesh er et folkerikt land i rask utvikling, med en økonomisk vekst på over 6 % over det siste tiåret. Landet har en ung befolkning, voksende middelklasse, høy lesekyndighet og nær universell tilgang til skole. Interessen blant utenlandske selskaper er økende, også fra norsk næringsliv. 
   
  Bangladesh har et enormt behov for utenlandske investeringer, teknologiske løsninger og kompetanse innen energi (olje, gass, kull, solcellekraft) og infrastruktur. Myndighetene har ambisiøse planer for import av LNG, og har som mål at fornybar energi skal utgjøre 10 % av landets energimiks innen år 2020. Landet har en gryende IKT-sektor. 
   
  Landet scorer lavt på Verdensbankens Ease of Doing Business-indeks. Korrupsjon, et ugjennomsiktig regelverk, skiftende skatteregime og uformelle maktstrukturer er viktige årsaker. 

  Innovasjon Norge anbefaler bedrifter å sette seg inn i håndboken i antikorrupsjon "Beskytt din virksomhet" og utvikle egnede interne etiske retningslinjer og antikorrupsjonsprogram.